Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Kolektív z Katedry geotechniky pod vedením Prof. Ing Petra Turčeka zorganizoval v období jeseň 2010 až jar 2011 štyri jednodňové semináre podporované grantovou agentúrou MŠ SR KEGA.

V rámci seminára bola vo výstavnom priestore sprístupnená výstava cca 40 posterov, ktoré boli aktuálnym prehľadom bezvýkopových technológií výstavby a sanácie podzemných vedení. Výstavu nám zapožičal Výbor pre bezvýkopové technológie v ČR CzSTT. Organizátorkami výstavy boli Ing. Chabroňová Jana, PhD. a Ing. Ledényiová Tatiana. Výstava trvala od 09.02. do 11.03.2011.

Semináre a výstava mali veľký ohlas medzi odborníkmi zo Stavebnej fakulty aj zo spolupracujúcich firiem. Vo veľkom počte sa ho zúčastnili aj naši študenti. Bohatá účasť a zaujímavá diskusia nám potvrdzujú, že odborné semináre na pôde fakulty majú svoje opodstatnenie a sú prínosom ako pre študentov, tak aj pre pedagógov a odbornú verejnosť.

 

Program seminárov:

11.11.2010

Geotechnický prieskum a monitoring

ProgramSúbor PDF :

  • RNDr. T. Matejček: Inžiniersko-geologický prieskum pre podzemné stavby. 
  • Ing. V. Gróf: Inovatívne metódy geotechnického monitoringu na stavbách v SR a v zahraničí. Súbor PDF
  • Ing. J. Chabroňová: Deformácie nadložia pri výstavbe podzemných stavieb. Súbor PDF

 

09.12.2010

Projektová príprava a matematické modelovanie

Program Súbor PDF :

  • Ing. Jana Frankovská, PhD.: Navrhovanie stavebných konštrukcií podľa Eurokódu 7 Súbor PDF
  • Ing. Ľuboš Rojko, PhD.: Statika betónových konštrukcií podzemných stavieb. Súbor PDF
  • Ing. Miloslav Frankovský: Projektová príprava a realizácia podzemných stavieb. Súbor PDF

 

 

09.02.2011 

Vývoj nových technológií a poznatky z realizovaných stavieb

ProgramSúbor PDF :

  • Ing. J. Dojčák: Striekané betóny a drátkobetóny, nové technológie. Súbor PDF
  • Ing. M. Krčík: Mikrotunelovanie do oblúku. Súbor PDF
  • Ing. O. Stolzenburg: Podzemná infraštruktúra, zlepšovanie zemín v podloží (prednáška v angličtine s tlmočením). Súbor PDF
  • Ing. P. Sališ: Drenážne systémy v tuneloch Súbor PDF

 

10.03.2011 

Architektúra v podzemnom staviteľstve

ProgramSúbor PDF :

Dipl.-Ing. Dr. Rolf Bielecki, Ph.D., WSDTI, Hamburg
Podzemné staviteľstvo - príprava projektu a aktuálny výskum

Technické možnosti pre razenie podzemných priestorov a ich využitie, architektúra podzemia, pohľad do budúcnosti, videofilm
Unterirdisches Bauen - Vorbereitung der Projekte und aktuelle Forschungen Súbor PDF
Dimensionen der Tiefe - Techniken für den unterirdischen Bauraum, Videofilm Súbor PDF

 

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Sissis Kamarianakis, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Tunnelbau, Leitungsbau und Baubetrieb, Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes
Multikriteriálne spôsoby hodnotenia rizík pri budovaní podzemnej infraštruktúry
Súbor PDF
Multikriterielle Bewertungsverfahren für unterirdische Infrastrukturprojekte (Verkehrs- und Leitungstunnel)

 

Prof. Dr.-Ing. D.P.F. Möller, Universität Hamburg
Obnoviteľné zdroje energie, téma podzemného aj pozemného staviteľstva

Erneuerbare Energien - Themen für das unterirdische und überirdische Bauen Súbor PDF

 

Dipl.-Ing. Dr. Rolf Bielecki, Ph.D., WSDTI, Hamburg
Razenie vo veľkých hĺbkach > 1.000 m v skalných horninách s cieľom získavania podzemných úložísk nebezpečných odpadov a zároveň s cieľom získavania energie.

Herstellung von Teufen > 1.000 m im Festgestein für die unterirdische Abfallentsorgung und Energiegewinnung Súbor PDF

Dipl.-Ing. Dr. tech. Manfred Bayerl, Bayerl-consult, Wien
Aero a termodynamické pomery v hlbokých vrtoch
Aero- und thermodynamische Verhältnisse in tiefen Löchern Súbor PDF

Dipl.-Ing. Benno Müller, Fa. Max Bögl, München
Najnovšie technológie zmrazovania zemín, príklady z praxe

Moderne Bodengefriertechnik mit Beispielen aus der Praxis Súbor PDF

Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc., prof. Ing. Félix SEKULA, DrSc.
Experiment s modelom horninovej tavenin Súbor PDF

 

 

Prednášky celého seminára, ktoré nám poskytli prednášatelia, prípadne krátke anotácie príspevkov sa nachádzajú v prílohe.