Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Začiatkom septembra sa na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove uskutočnili dni kariérneho poradenstva pre študentov. V rámci programu bol jeden deň vyhradený „Veľtrhu vysokých škôl“, ktorého sa na základe pozvania zúčastnila naša fakulta už po druhýkrát.

Podujatia sa zúčastnilo približne 30 študentov, ktorí prejavili záujem o technické štúdium na vysokých školách stavebného zamerania. Väčšinou to boli študenti štvorročného a osemročného Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove a Bilingválneho gymnázia, taktiež sem merali cestu za novým poznaním aj študenti z okolitých stredných škôl.

Podujatie sa konalo v utorok 3.9.2019. Už od 8:30 hod. takmer do 12:00 hod. prebiehali prezentácie jednotlivých účastníkov. V oblasti stavebníctva sa prezentovali tri vysoké školy:  Stavebná fakulta Žilinskej Univerzity v Žiline, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulta stavební Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Každá z uvedených fakúlt mala k dispozícií 45 minút na prednesenie prezentácie (propagácia univerzity/fakulty, študijných programov a rozdanie printových propagačných materiálov ako i upomienkových darčekov) a ďalších 15 minút na otvorenú diskusiu, v ktorej mali študenti možnosť pýtať sa na všetko menej známe i neznáme ohľadom štúdia, ubytovania a mimoškolských aktivít.

V závere hodnotím účasť našej fakulty na tomto podujatí veľmi pozitívne, nakoľko forma a spôsob efektívnej propagácie na vybraných stredných školách môže osloviť cieľovú skupinu študentov daného regiónu a mesta, ktorá je pre nás perspektívne zaujímavá. Tobôž, keď na uvedenej akcii bol väčší počet záujemcov zo stredných škôl, ako vlani.

Záverom by som sa chcel poďakovať výchovnej poradkyni pani Mgr. Eve Ferancovej, ktorá nás na 4. ročník Veľtrhu vysokých škôl na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove pozvala.

Ing. Jozef Bočkaj, doktorand, Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU