Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Aktualizácia zo dňa 26.3.2020:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 3/2020.

Výučba v aktuálnom semestri bude prebiehať a ukončí sa výlučne dištančnou formou. 

Otvorený list dekana SvF študentom si môžete prečítať na tejto stránke.

Úpravy harmonogramu letného semestra akademického roka 2019/2020 sú uvedené v Príkaze dekana č. 3/2020.

Objekty SvF STU ostávajú uzatvorené až do odvolania. Vstup je možný vo výnimočných prípadoch po schválení žiadosti zaslanej tajomníkovi fakulty minimálne deň vopred a to len osobe, ktorá nejaví príznaky choroby, má na tvári nasadené ochranné rúško a v komunikácii s inou osobou dodržiava doporučené epidemiologické zásady.

Všetky aktualizácie sú vždy dostupné na tejto stránke (https://www.svf.stuba.sk/7956).

Všetky priebežne vydávané vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú dostupné na stránke https://www.svf.stuba.sk/7958.

Podrobnosti ohľadom Personálnej agendy sú dostupné na stránke https://www.svf.stuba.sk/7981. 

Návody na používanie aplikácií IT pre zamestnancov SvF sú dostupné na stránke https://www.svf.stuba.sk/4994.


Aktualizácia zo dňa 25.3.2020:

Prezenčná výučba na STU je prerušená až do odvolania. Rektor STU Miroslav Fikar rozhodol o predĺžení karanténnych a izolačných opatrení na STU až do odvolania.

Prečítajte si úplné znenie Príkazu rektora s ostatným dodatkom.

Stavebná fakulta sa zapojila do iniciatívy Pomôž nemocnici 3D tlačou ochranných štítov pre zdravotníkov. Celý článok tu.


Aktualizácia zo dňa 24.3.2020:

Rektor STU vydal Metodické usmernenie k organizácii štúdia v letnom semestri akademického roka 2019/2020.

Na základe usmernenia sa dekan Stavebnej fakulty rozhodol nezmeniť pôvodný termín ukončenia letného semestra 7. mája pre končiace ročníky a 16. mája pre ostatné ročníky. Detailné zmeny a usmernenia v organizácii štúdia budú zverejnené ešte v priebehu tohto týždňa.


Aktualizácia zo dňa 16.3.2020:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 2/2020

Vedenie STU pripravuje zmenu harmonogramu akademického roka 2019/2020, ktorá bude definitívne zverejnená až po ukončení karanténnych opatrení na STU. 

Dňom 17.03.2020 budú všetky objekty SvF STU uzatvorené predbežne do 31.03.2020. Vstup do budovy povoľuje len vo výnimočnom prípade predseda Krízového štábu fakulty - tajomník fakulty na základe písomnej žiadosti zaslanej mailom. Každý zamestnanec vstupujúci a odchádzajúci z objektu je povinný sa identifikovať prechodom cez turnikety. Do objektov fakulty smie vstúpiť len osoba s ochranným rúškom na tvári a v komunikácii s inou osobou má dodržiavať doporučené epidemiologické zásady. 

Upravuje sa mimoriadna organizácia práce zamestnancov na pracoviskách SvF, elektronická forma oznamu PN a OČR, zákaz pracovných ciest, nariaďuje sa mimoriadna uzávierka dochádzky za 03/2020, ruší sa vyhlasovanie výberových konaní. 

Dekan SvF zriaďuje a menuje členov Krízového štábu fakulty v zložení:

 • Ing. Tomáš Šatura – predseda Krízového štábu,
 • doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. – zástupca predsedu Krízového štábu,
 • Ing. Alena Marečková – člen,
 • Ing. Miroslav Gramblička, PhD. – člen. 

Podrobné informácie sú uvedené v Príkaze dekana č. 2/2020.

Príkaz rektora STU bol doplnený dodatkom, na základe ktorého sa prezenčná forma výučby prerušuje do 29.3.2020. Výučba pokračuje v dištančnej forme, pedagógovia zabezpečujú elektronické zasielanie podkladov na samoštúdium.


Aktualizácia zo dňa 13.3.2020:

Na základe Príkazu rektora STU doplneného príkazom dekana SvF sú v období 9.3.2020 – 21.3.2020 prijaté nasledovné opatrenia:

 • Prezenčná výučba je prerušená; prebieha samoštúdium, dištančná alebo iná vhodná forma výučby (platí pre študentov a doktorandov).
 • Zamestnanci zapojení do vzdelávacieho procesu poskytnú študentom všetky potrebné informácie a podklady.
 • Zrušené sú všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia.
 • Plaváreň a telocvičňa SvF sú úplne uzatvorené.
 • Zamestnanci fakulty sa nemajú v priestoroch fakulty zdržiavať (čerpajú si dovolenku alebo im priamy nadriadený určí prácu z domu).
 • Prístup do budovy je povolený len v opodstatnených prípadoch v tzv. víkendovom režime.
 • Zrušené sú všetky zasadnutia grémií, skúšky, obhajoby.
 • Zrušené sú zahraničné aj domáce pracovné cesty zamestnancov SvF STU a zamedzuje sa prijímanie návštev.
 • Od 13.3.2020 do odvolania sa uzatvárajú všetky ubytovacie zariadenia STU (Príkaz rektora 2/2020-PR) a všetky ubytované osoby majú povinnosť ich opustiť (s výnimkou zahraničných študentov a zamestnancov STU).

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory.

Prosíme všetkých o zhovievavosť a rešpektovanie preventívnych opatrení a odporúčame dodržiavať všeobecné zásady zverejňované Úradom verejného zdravotníctva (http://www.uvzsr.sk/) a Ústredného krízového štábu (https://www.minv.sk/?ko). 

Informácie týkajúce sa prípadných posunov termínov ukončenia letného semestra, odovzdávania záverečných prác a štátnych skúšok budeme aktualizovať na základe rozhodnutia Vedenia STU, ktoré zasadá v pondelok 16.3.2020. 

Zároveň si dovoľujeme požiadať študentov, aby sledovali svoje e-mailové schránky.

Želáme pevné zdravie!

Vedenie SvF STU