Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Všetky priebežne vydávané vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú dostupné na našej stránke Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.


Akademický rok 2020/2021

Podrobné aktuálne informácie nájdete pod obrázkom nižšie.

COVID-19: Zamestnanec vs. fakulta


Aktualizácia zo dňa 1.10.2020:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatku č. 4 - opatrenia pre obdobie od 05.10.2020 upravujúce podmienky na SvF STU BA počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na obmedzenie šírenia koronavírusu.

Rektor STU vydal Príkaz rektora 7/2020-PR.


Aktualizácia zo dňa 7.9.2020:

Vzhľadom na stav rozvoja pandémie koronavírusu na Slovensku sa pripravuje organizácia zimného semestra na Stavebnej fakulte nasledovne:

 • výučba v zimnom semestri sa začne 21.9.2020,
 • prvé tri týždne semestra (od 21.9. do 9.10.2020) bude výučba pre 1. a 2. stupeň štúdia organizovaná dištančnou (online) formou, forma výučby od štvrtého týždňa bude určená neskôr podľa aktuálnej situácie,
 • všetky vyučovacie aktivity, aj keď budú vykonávané online formou, budú organizované v termínoch podľa platného rozvrhu,
 • výučba v Kočovciach (týka sa vybraných študijných programov v inžinierskom stupni štúdia) sa v zásade neruší. Či sa bude realizovať, rozhodnú príslušní pedagógovia a následne o tom budú informovať študentov.

Zápisy do vyšších ročníkov sú zrušené. Študenti však musia doručiť na študijné oddelenie čestné prehlásenie (tlačivo na stiahnutie tu, tiež bolo zaslané hromadným mailom). Následne im bude doručené potvrdenie o návšteve školy.

Pokiaľ potrebuje študent vyššieho ročníka nalepiť na ISIC prolongačnú známku, táto sa nalepí len pri osobnej návšteve študijného oddelenia. Študijné oddelenie ostáva otvorené, je potrebné však zvážiť nevyhnutnosť jeho návštevy.

Informácie o službách Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU v akademickom roku 2020/2021 nájdete na stránke KIC.


Aktualizácia zo dňa 4.9.2020:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatku č. 3 - opatrenia pre obdobie od 03.09.2020 upravujúce podmienky na SvF STU BA počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na obmedzenie šírenia koronavírusu.


Aktualizácia zo dňa 1.9.2020:

Na základe manuálu opatrení vydaného MŠVVŠ SR „Organizácia a podmienky pedagogického vedenie procesu a prevádzky na vysokých školách pre akademický rok 2020/2021“ z 26.8.2020 a návrhu Upresňujúcich pokynov pre zabezpečenie vzdelávania na STU v zimnom semestri 2020/2021 rozhodlo Vedenie SvF o organizácii výučby počas prvých troch týždňov zimného semestra (od 21.9. do 9.10.2020) pre 1. a 2. stupeň štúdia dištančnou (online) formou, forma výučby od štvrtého týždňa bude určená neskôr podľa aktuálnej situácie.

Ubytovanie študentov na internátoch sa riadi pokynmi riaditeľa pre ŠDaJ zverejnenými na webe STU.

Úprava prevádzky študentských jedální stravovacieho centra STU je dostupná v prílohe.

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva OLP/6911/2020 sa ukladá zamestnávateľovi povinnosť kontrolovať u zamestnancov a doktorandov splnenie podmienok pre zníženie rizika šírenia infekcie COVID pri pobyte v objektoch fakulty – osobitne u tých, ktorí prichádzajú z rizikových krajín (podľa OLP/6850/2020). Na základe tejto povinnosti vydal dekan SvF Príkaz dekana č. 6/2020 s prílohou č. 1 – Čestným vyhlásením a zdravotným dotazníkom.

Všeobecné informácie o tom, čo robiť po príchode zo zahraničia sú znázornené na jednoduchej schéme (kliknite na obrázok pre zväčšenie):

Čo robiť po príchode zo zahraničia


Akademický rok 2019/2020

Aktualizácia zo dňa 15.6.2020:

Oprava: Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatkov č. 1 a 2 platí do ukončenia mimoriadnej situácie, nie núdzového stavu, ako bolo pôvodne nesprávne uvedené. Ospravedlňujeme sa.


Aktualizácia zo dňa 14.6.2020:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatkov č. 1 a 2, ktorý podstatným spôsobom uvoľňuje opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu.

Rektor STU aktualizoval Príkaz rektora č. 1/2020 s účinnosťou od pondelka 15.6.2020.


Aktualizácia zo dňa 10.6.2020:

Informácia o zrušení mimoriadnych opatrení týkajúcich sa rekreácií v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu.


Aktualizácia zo dňa 4.6.2020:

Dekan SvF aktualizoval Príkaz dekana č. 5/2020 v znení Dodatku č. 1.


Aktualizácia zo dňa 3.6.2020:

Knižnica a informačné centrum ponúka študentom možnosť vrátenia vypožičanej literatúry od 8.6.2020, viac informácií nájdete v priloženom dokumente.


Aktualizácia zo dňa 29.5.2020:

Prevádzka študentských jedální bude čiastočne obnovená od 1.6.2020, viac informácií nájdete v priloženom dokumente.


Aktualizácia zo dňa 7.5.2020:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 5/2020.

Rektor STU vydal Metodické usmernenie k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov na pracoviskách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V priebehu 12.5.2020 - 14.5.2020 bude možné vyzdvihnúť si gastrolístky za predchádzajúce mesiace núdzového stavu.


Aktualizácia zo dňa 30.4.2020:

Rektor STU vydal Metodické usmernenie k možnosti opätovného ubytovania študentov tretieho stupňa štúdia v ubytovacích zariadeniach STU v Bratislave.

Informácia o mimoriadnych opatreniach týkajúcich sa rekreácií v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu.


Aktualizácia zo dňa 24.4.2020:

Rektor STU vydal Metodické usmernenie k obnoveniu vedeckovýskumnej a experimentálnej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Na základe uvedeného usmernenia schválili dekan SvF a predseda krízového štábu SvF povolenia vstupu do laboratórií zamestnancom uvedeným v nasledujúcom zozname pri dodržiavaní prísnych hygienických zásad a dodržiavaní miesta a rozsahu zdržiavania sa v priestoroch SvF podľa tohto dokumentu: Osoby s povoleným vstupom do laboratórií SvF.


Aktualizácia zo dňa 17.4.2020:

Dekan SvF vydal smernicu Elektronizácia procesu vystavovania a schvaľovania objednávok a úhrady doručených faktúr.

Príkaz dekana č. 3/2020 bol aktualizovaný Dodatkom č. 1.

Viac informácií na stránke Personálnej agendy.


Aktualizácia zo dňa 15.4.2020:

Informácia pre študentov:

Oznámenie k spôsobu odubytovania z internátov – viac info na https://www.stuba.sk/13394


Aktualizácia zo dňa 7.4.2020:

Informácie pre študentov:

Sprístupnenie STN a TNI na čítanie pre študentov STU – viac info na https://www.stuba.sk/13381

Oznámenie k možnostiam odubytovania a vyzdvihovania si vecí z internátov – viac info na https://www.stuba.sk/13371


Aktualizácia zo dňa 26.3.2020:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 3/2020.

Výučba v aktuálnom semestri bude prebiehať a ukončí sa výlučne dištančnou formou. 

Otvorený list dekana SvF študentom si môžete prečítať na tejto stránke.

Úpravy harmonogramu letného semestra akademického roka 2019/2020 sú uvedené v Príkaze dekana č. 3/2020.

Objekty SvF STU ostávajú uzatvorené až do odvolania. Vstup je možný vo výnimočných prípadoch po schválení žiadosti zaslanej tajomníkovi fakulty minimálne deň vopred a to len osobe, ktorá nejaví príznaky choroby, má na tvári nasadené ochranné rúško a v komunikácii s inou osobou dodržiava doporučené epidemiologické zásady.

Všetky aktualizácie sú vždy dostupné na tejto stránke (https://www.svf.stuba.sk/7956).

Všetky priebežne vydávané vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú dostupné na stránke https://www.svf.stuba.sk/7958.

Podrobnosti ohľadom Personálnej agendy sú dostupné na stránke https://www.svf.stuba.sk/7981. 

Návody na používanie aplikácií IT pre zamestnancov SvF sú dostupné na stránke https://www.svf.stuba.sk/4994.


Aktualizácia zo dňa 25.3.2020:

Prezenčná výučba na STU je prerušená až do odvolania. Rektor STU Miroslav Fikar rozhodol o predĺžení karanténnych a izolačných opatrení na STU až do odvolania.

Prečítajte si úplné znenie Príkazu rektora s ostatným dodatkom.

Stavebná fakulta sa zapojila do iniciatívy Pomôž nemocnici 3D tlačou ochranných štítov pre zdravotníkov. Celý článok tu.


Aktualizácia zo dňa 24.3.2020:

Rektor STU vydal Metodické usmernenie k organizácii štúdia v letnom semestri akademického roka 2019/2020.

Na základe usmernenia sa dekan Stavebnej fakulty rozhodol nezmeniť pôvodný termín ukončenia letného semestra 7. mája pre končiace ročníky a 16. mája pre ostatné ročníky. Detailné zmeny a usmernenia v organizácii štúdia budú zverejnené ešte v priebehu tohto týždňa.


Aktualizácia zo dňa 16.3.2020:

Dekan SvF vydal Príkaz dekana č. 2/2020

Vedenie STU pripravuje zmenu harmonogramu akademického roka 2019/2020, ktorá bude definitívne zverejnená až po ukončení karanténnych opatrení na STU. 

Dňom 17.03.2020 budú všetky objekty SvF STU uzatvorené predbežne do 31.03.2020. Vstup do budovy povoľuje len vo výnimočnom prípade predseda Krízového štábu fakulty - tajomník fakulty na základe písomnej žiadosti zaslanej mailom. Každý zamestnanec vstupujúci a odchádzajúci z objektu je povinný sa identifikovať prechodom cez turnikety. Do objektov fakulty smie vstúpiť len osoba s ochranným rúškom na tvári a v komunikácii s inou osobou má dodržiavať doporučené epidemiologické zásady. 

Upravuje sa mimoriadna organizácia práce zamestnancov na pracoviskách SvF, elektronická forma oznamu PN a OČR, zákaz pracovných ciest, nariaďuje sa mimoriadna uzávierka dochádzky za 03/2020, ruší sa vyhlasovanie výberových konaní. 

Dekan SvF zriaďuje a menuje členov Krízového štábu fakulty v zložení:

 • Ing. Tomáš Šatura – predseda Krízového štábu,
 • doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. – zástupca predsedu Krízového štábu,
 • Ing. Alena Marečková – člen,
 • Ing. Miroslav Gramblička, PhD. – člen. 

Podrobné informácie sú uvedené v Príkaze dekana č. 2/2020.

Príkaz rektora STU bol doplnený dodatkom, na základe ktorého sa prezenčná forma výučby prerušuje do 29.3.2020. Výučba pokračuje v dištančnej forme, pedagógovia zabezpečujú elektronické zasielanie podkladov na samoštúdium.


Aktualizácia zo dňa 13.3.2020:

Na základe Príkazu rektora STU doplneného príkazom dekana SvF sú v období 9.3.2020 – 21.3.2020 prijaté nasledovné opatrenia:

 • Prezenčná výučba je prerušená; prebieha samoštúdium, dištančná alebo iná vhodná forma výučby (platí pre študentov a doktorandov).
 • Zamestnanci zapojení do vzdelávacieho procesu poskytnú študentom všetky potrebné informácie a podklady.
 • Zrušené sú všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia.
 • Plaváreň a telocvičňa SvF sú úplne uzatvorené.
 • Zamestnanci fakulty sa nemajú v priestoroch fakulty zdržiavať (čerpajú si dovolenku alebo im priamy nadriadený určí prácu z domu).
 • Prístup do budovy je povolený len v opodstatnených prípadoch v tzv. víkendovom režime.
 • Zrušené sú všetky zasadnutia grémií, skúšky, obhajoby.
 • Zrušené sú zahraničné aj domáce pracovné cesty zamestnancov SvF STU a zamedzuje sa prijímanie návštev.
 • Od 13.3.2020 do odvolania sa uzatvárajú všetky ubytovacie zariadenia STU (Príkaz rektora 2/2020-PR) a všetky ubytované osoby majú povinnosť ich opustiť (s výnimkou zahraničných študentov a zamestnancov STU).

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory.

Prosíme všetkých o zhovievavosť a rešpektovanie preventívnych opatrení a odporúčame dodržiavať všeobecné zásady zverejňované Úradom verejného zdravotníctva (http://www.uvzsr.sk/) a Ústredného krízového štábu (https://www.minv.sk/?ko). 

Informácie týkajúce sa prípadných posunov termínov ukončenia letného semestra, odovzdávania záverečných prác a štátnych skúšok budeme aktualizovať na základe rozhodnutia Vedenia STU, ktoré zasadá v pondelok 16.3.2020. 

Zároveň si dovoľujeme požiadať študentov, aby sledovali svoje e-mailové schránky.

Želáme pevné zdravie!

Vedenie SvF STU