Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Možností na plávanie v hlavnom meste Slovenska nie je veľa. Pre vysokoškolákov obzvlášť. Výhodné pre zaneprázdneného a zadaniami, či učením zaťaženého študenta je - mať bazén po ruke, rovno na jeho fakulte. Pre súčasných i budúcich stavbárov to od dnešného dňa nebude problém. Vedenie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v zastúpení dekana prof. Stanislava Unčíka s finančnou podporou Rektorátu STU v zastúpení rektora prof. Roberta Redhammera - uviedlo v pondelok 8. októbra 2018 do užívania zrekonštruovaný plavecký bazén.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka

 

Pôvodný bazén a technologická úprava vody boli v prevádzke nepretržite od roku 1974. Jeho technologický systém síce prešiel v roku 2017 rekonštrukciou, ale iba čiastočnou. Pôvodný, technologicky už zastaraný, dokonca nebezpečný systém dezinfekcie vody plynným chlórom bez automatickej regulácie, bol nahradený elektrolyzérmi, ktoré vyrábajú bezpečným spôsobom chlórovú dezinfekciu z kuchynskej soli. Rekonštrukcia novej bazénovej technológie pozostávala z kompletnej výmeny filtrov, čerpadiel, armatúr a potrubných rozvodov s napojením na existujúci výmenníkový ohrev vody. Súčasťou úpravy technologického systému je automatizovaný riadiaci a monitorovací systém s možnosťou vizualizácie aktuálneho stavu systému so vzdialeným prístupom.

V rámci opravy plaveckého bazéna bola realizovaná aj sanácia havarijného stavu časti nosnej konštrukcie, ďalej boli odstránené vyvýšené múriky, betónové štartovacie bloky, konštrukčné vrstvy ochodze a zaslepené odtokové žľaby. Následne bolo upravené dno bazéna, do ktorého boli osadené nové prívodové trysky a odvodové potrubie. Zrealizovala sa kompletná nová hydroizolačná vrstva nielen v bazéne, ale i v celej obvodovej dĺžke jeho ochodze. Vybudoval sa prepadový odtokový žľab po stranách bazéna a čistiaci žľab po celom obvode. Záverečná fáza opravy pozostávala z nalepenia novej bazénovej dlažby a obkladov, osadenia nových štartovacích blokov a rebríkov.

Víťazom verejného obstarávania a zhotoviteľom stavby bola firma HBH, a.s. Považská Bystrica, subdodávateľom technologickej časti boli ENVOTECH, spol. s r.o. Bratislava a ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava, stavebný a technický dozor zabezpečil doc. Ing. Michal Božík, PhD. Projektantom pre rekonštrukciu technologickej časti bol Ing. Andrej Žurkin a projektantom pre opravu plaveckého bazéna Ing. arch. Tibor Miklós.

Text a foto: Mgr. Valéria Kocianová