Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie:

funkcie vedúceho katedry dopravných stavieb

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie 2. alebo 3. stupňa alebo vedecko - pedagogický titul profesor, docent v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby alebo v príbuznom odbore,
 • 10 rokov praxe v odbore, z toho 5 rokov čiastočná pedagogická prax,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Ďalšie požiadavky :

 • zoznam vedeckých a odborných prác,
 • spracovaná koncepcia rozvoja katedry.


1 miesta vysokoškolského učiteľa odborného asistenta na Katedru fyziky SvF.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika,

Ďalšie požiadavky:

 • prax v oblasti meracej techniky a IKT,
 • znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 1.7.2011


1 miesta vysokoškolského učiteľa odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie so zameraním na deskriptívnu geometriu,
 • hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky.

Ďalšie požiadavky:

 • aktívne ovládanie AUTOCADu a výpočtového systému MATHEMATICA ,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.
Termín nástupu: 1.9.2011

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.