Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na Katedre geodetických základov SVF STU

Kvalifikačné predpoklady :

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Geodézia a kartografia,
 • vedecko-výskumná činnosť v oblasti geodézie a GIS,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vedecký titul PhD.

Termín nástupu : 1.10.2010.

2 miest vysokoškolských učiteľov -  odborných asistentov na Katedre kovových a drevených konštrukcií SVF STU

Kvalifikačné predpoklady :

 • VŠ vzdelanie, (Stavebná fakulta ; odbor APS - statika alebo IKDS, zameranie oceľové konštrukcie, študijný program NKIS alebo NKPS),
 • vedecká hodnosť PhD. alebo odovzdanie dizertačnej práce k obhajobe,
 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
 • praktické ovládanie PC.

Termín nástupu : 1.10.2010.

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta pre študijný odbor 5.1.6 „Vodné stavby" a 6.4.1 „Vodné hospodárstvo"  na Katedre hydrotechniky SvF STU.

Kvalifikačné predpoklady :

 • PhD. v príslušnom odbore,
 • vedecko-pedagogická charakteristika,
 • prax v príslušnom odbore min. 10 rokov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 1.10.2010.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.