Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Katedre betónových konštrukcií a mostov SvF STU:

 Kvalifikačné predpoklady :

 • absolvent Stavebnej fakulty študijný odbor Inžinierske konštrukcie adopravné stavby alebo Nosné konštrukcie pozemných stavieb,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • znalosť dvoch svetových jazykov,
 • publikačná činnosť.

Termín nástupu: 1.9.2012

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta pre študijný odbor 5.1.1  Architektúra a urbanizmus na Katedre architektúry SVF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

 • absolvent študijného odboru Architektúra,
 • pedagogická prax,
 • projekčná prax,
 • autorizovaný architekt.

Termín nástupu: 1.9.2012

 

2 funkčných miest výskumných pracovníkov s VŠ na Katedre vodného hospodárstva krajiny SvF STU :

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončená stavebná alebo matematicko-fyzikálna fakulta,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • prax voblasti matematického aštatistického modelovania hydrologických extrémov,
 • publikačná činnosť vdanej oblasti v zahraničí,
 • znalosť anglického jazyka.

Pracovný pomer na dobu určitú  od 1.8.2012 - do 31.12.2015.

 • ukončená stavebná fakulta,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • prax voblasti programovania avyužívania optimalizačných metód pre návrhy vodohospodárskych sústav,
 • publikačná činnosť vdanej oblasti,
 • znalosť anglického jazyka.

Pracovný pomer na dobu určitú  od 1.9.2012 - do 28.2.2013.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, zoznamom publikácií a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.