Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor 6.4.1 „Vodné hospodárstvo".

Požiadavky :

 • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Vodné hospodárstvo,
 • pedagogická prax - min. 10 rokov,
 • prednášková činnosť a praktické skúsenosti v oblasti chémie vody,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • ovládanie svetového jazyka.

Termín nástupu : dohodou.

1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor 5.2.8 „Stavebníctvo".

Požiadavky :

 • prednášková činnosť a praktické skúsenosti v oblasti technológií obnovy tradičných stavieb,
 • pedagogická prax - min. 10 rokov,
 • aktívna publikačná činnosť,
 • ovládanie 2 svetových jazykov,
 • skúsenosti s riešením grantových úloh.  

Termín nástupu : dohodou.

1 miesta výskumného pracovníka pre znaleckú činnosť pre Ústav súdneho znalectva SvF STU.

Požiadavky :

 • absolvent stavebnej fakulty - pri výbere uprednostníme zameranie ekonomika a riadenie stavebníctva,
 • znalec v odbore stavebníctvo - pri výbere uprednostníme uchádzača s praxou znalca najmenej 5 rokov v odvetviach: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností a odhad hodnoty stavebných prác,
 • skúsenosti so zabezpečením zložitých znaleckých úkonov, vyžadujúcich koordináciu tímovej práce znalcov,
 • ovládanie výpočtovej techniky ako aj využitie programov - odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác,
 • schopnosť zapojiť sa do domácich a medzinárodných výskumných projektov,
 • znalosť nemeckého alebo anglického jazyka potvrdená relevantným dokladom,
 • komunikatívnosť a spoľahlivosť.

Termín nástupu : 15.3.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.