Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Katedre kovových a drevených konštrukcií SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie III. stupňa,
- vedecká hodnosť PhD. v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
- pedagogická prax VŠ učiteľa minimálne 5 rokov,

Ďalšie požiadavky:
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- praktické ovládanie PC a softvéru orientovaného na MKP,
- aktívna vedecko – výskumná práca s publikáciami.

Termín nástupu : 1.10.2013.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.