Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného  funkčného miesta docent  na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

2 funkčné miesta docent pre študijný odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“

Katedra kovových a drevených konštrukcií:

  • 2 funkčné miesta docent

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
  • vedecko – pedagogický titul docent v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax minimálne 10 rokov v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
  • vedecko – výskumná činnosť v príslušnom odbore,
  • aktívna znalosť minimálne dvoch svetových jazykov,
  • primeraná publikačná a vedecká činnosť v odbore, prednosť majú uchádzači s publikáciami evidovanými v databázach WOS, SCOPUS
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu:  1.4.2019

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.