Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného  funkčného miesta docent  na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

1 funkčného miesta docent pre študijný odbor Geodézia a kartografia“

Katedra geodetických základov:

  • 1 funkčné miesto docent

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa odbor Geodézia a kartografia,
  • vedecko-pedagogický titul docent o odbore Geodézia a kartografia.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax min. 10 rokov vo výučbe na technickej univerzite v odbore Geodézia a kartografia,
  • znalosť databázových systémov a softvéru ArcGis,
  • znalosť svetového jazyka,
  • primeraná publikačná a vedecká činnosť v odbore,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu:  1.3.2019

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.