Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:


1 miesto vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na

Katedre hydrotechniky Stavebnej fakulty STU

na dobu určitú do 30.09.2018.

Kvalifikačné predpoklady :
ukončené stavebná fakulta,
ukončený 3.st.VŠ vzdelania v študijnom programe krajinárstvo,
prax v oblasti modelovania  zrážkovo - odtokových procesov a modelovania vplyvu zmeny klímy na hydrologické procesy v povodiach, vrátane bioty tokov,
publikačná činnosť v danej oblasti,
znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.10.2013


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, zoznam publikácií a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.