Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Aplikovaná matematika 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná matematika alebo v príbuznom odbore.

Ďalšie požiadavky:

  • docent so zameraním na optimalizačné metódy,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka a softvérov Wolfram, Mathematica a AUTOCAD,
  • plnenie súčasných akreditačných podmienok pre docentov v odbore Aplikovaná matematika.

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 388/2018 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu:  1.12.2019 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickou charakteristikou zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan