Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného funkčného miesta docent na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne: 

1 funkčné miesto docent pre študijný odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“

 Katedra geotechniky:

  • 1 funkčné miesto docent

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko – pedagogický titul docent v študijnom odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby alebo v príbuznom odbore.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax min. 5 rokov,
  • vedecko-výskumná činnosť v danom odbore,
  • splnenie aktuálnych kritérií SvF STU na habilitačné konanie v príslušnom odbore,
  • aktívna znalosť svetového jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu: 1.12.2019

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan