Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Manažment stavebníctva

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v študijnom odbore Manažment stavebníctva,
 • vedecko-akademický titul PhD. v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky.

 

Ďalšie požiadavky:

 • prax v odbore minimálne 10 rokov,
 • vedecko-výskumná činnosť v danom odbore,
 • znalec v odbore Stavebníctvo a v odbore Ekonómia a manažment,
 • dokladovaná publikačná činnosť v danom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka,
 • splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na habilitačné konanie, zverejnené
  na webstránke: http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780
  Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14.5.2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.

 

 

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 1050,- Eur.

 

Termín nástupu:  1.1.2020

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
a vedecko-pedagogickou charakteristikou zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.