Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie: 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru materiálového inžinierstva SvF 

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty, odbor Stavebníctvo, vítaný ukončený študijný program Technológia stavieb so zameraním na materiálové inžinierstvo,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
  • špecializácia v odbore materiálové inžinierstvo.

Ďalšie požiadavky:

  • prax v odbore minimálne 7 rokov,
  • primeraná publikačná činnosť,
  • znalosť cudzieho jazyka,
  • užívateľská znalosť práce s PC.

Termín nástupu:  1.2.2021  

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.zNariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1 148,- Eur.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan