Prejsť na obsah
Diane na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru geotechniky SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Nosné konštrukcie pozemných stavieb,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb,

Ďalšie požiadavky:

- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- znalosť svetového jazyka,
- skúsenosti s experimentálnymi meraniami v laboratóriu mechaniky zemín,
- primeraná publikačná činnosť.

Termín nástupu:  1.10.2016

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.