Prejsť na obsah
Diane na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru stavebnej mechaniky SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent Stavebnej fakulty,
- vedecká hodnosť PhD. v odbore Aplikovaná mechanika.

Ďalšie požiadavky:

- odborná pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- znalosť anglického jazyka,
- primeraná publikačná činnosť,
- znalosť práce s PC.  

Termín nástupu:  1.9.2017

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.