Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Vodné stavby a vodné hospodárstvo,
- vedecký titul PhD. v študijnom odbore Vodohospodárske inžinierstvo alebo odovzdaná dizertačná práca.

Ďalšie požiadavky:

- vedecko-výskumná činnosť v oblasti vodného hospodárstva,
- publikačná činnosť,
- aktívna znalosť svetového jazyka (absolvovanie študijného pobytu na zahraničnej univerzite je vítané).

Termín nástupu:  1.9.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.