Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesto, vysokoškolský učiteľ, odborný asistent Katedra architektúry

Katedra architektúry:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent/ka SvF odbor Pozemné stavby a architektúra alebo absolvent/ka Fakulty architektúry,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD alebo ArtD.

 Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax min. 3 roky,
  • dokladovať umeleckú a vedeckú publikačnú činnosť v odbore a pedagogickú činnosť,
  • zabezpečiť výučbu predmetov: Humanizácia a revitalizácia verejných priestorov, Interiér, Typológie, Ateliérové tvorby, Vedenie záverečných a diplomových prác,
  • zabezpečiť koordináciu a vykazovanie publikačnej a umeleckej činnosti,
  • zabezpečiť funkciu tajomníka katedry, koordinátora vedeckých, umeleckých, organizačných činností na katedre,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • znalosť práce s výpočtovou technikou.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 853,00 euro.

 Termín nástupu:  1.9.2018

 Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.