Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru jazykov SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie (min. magisterský stupeň) anglický jazyk,
  • pedagogické vzdelanie.

Ďalšie požiadavky:

  • publikácie zamerané na angličtinu v stavebníctve a geodézii,
  • prednosť majú kandidáti s technickým vzdelaním so zameraním na stavebníctvo alebo geodéziu.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 766,- Eur.

Termín nástupu:  1.2.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.