Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na Katedre konštrukcií  pozemných stavieb SvF STU

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent  odboru  architektúra alebo pozemné stavby,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,

Ďalšie požiadavky :

  • prax minimálne 7 rokov v odbore,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na architektonické a konštrukčné riešenie prvkov a konštrukcií.

Termín nástupu: 1.11.2012.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.