Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta, pre študijný odbor Pozemné stavby na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty odbor Pozemné stavby,
  • odovzdaná dizertačná práca k obhajobe,
  • prax minimálne 4 roky v odbore,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na fyzikálnu analýzu prvkov a konštrukcií.

Termín nástupu: 15.11.2011.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.