Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie: 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta 

Katedra geodetických základov:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Geodézia a kartografia 

Ďalšie požiadavky:

  • vedecko – výskumná a publikačná činnosť v oblasti Geodézia a kartografia,
  • ovládanie programovania v prostredí Matlab alebo v jazyku C,
  • znalosť anglického jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť. 

Termín nástupu:  1.12.2019

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan