Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

funkcie vedúceho katedry geodetických základov

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie 2. alebo 3. stupňa alebo vedecko - pedagogický titul profesor, docent v odbore geodézia a kartografia, geodézia alebo v príbuznom odbore,
  • 10 rokov praxe v odbore, z toho 5 rokov čiastočná pedagogická prax,
  • aktívna znalosť svetového jazyka.

Ďalšie požiadavky:

  • zoznam vedeckých a odborných prác,
  • spracovaná koncepcia rozvoja katedry.

 

funkcie vedúceho katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie 2. alebo 3. stupňa alebo vedecko - pedagogický titul profesor, docent v odbore vodné hospodárstvo, vodné stavby, zdravotnícko - technické stavby alebo v príbuznom odbore,
  • 10 rokov praxe v odbore, z toho 5 rokov čiastočná pedagogická prax,
  • aktívna znalosť svetového jazyka.

Ďalšie požiadavky:

  • zoznam vedeckých a odborných prác,
  • spracovaná koncepcia rozvoja katedry.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.