Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

funkcie docent, v oblasti vzdelávania, vedy a techniky
Stavebníctvo

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kritérií na získanie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania stavebníctvo.

Ďalšie požiadavky:

 • pedagogická prax v odbore minimálne 10 rokov,
 • vedecko-výskumná činnosť v danom odbore,
 • znalec v odbore Stavebníctvo a v odbore Ekonómia a manažment,
 • dokladovaná publikačná činnosť v danom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka,
 • splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na habilitačné konanie, zverejnené
  na webstránke: https://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780
  Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14.5.2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu:  1.2.2020

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
a vedecko-pedagogickou charakteristikou zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan