Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave  v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier a ústavu :

 • betónových konštrukcií a mostov
 • dopravných stavieb
 • geodetických základov
 • geodézie
 • geotechniky
 • vodného hospodárstva krajiny
 • hydrotechniky
 • konštrukcií pozemných stavieb
 • architektúry
 • kovových a drevených konštrukcií
 • mapovania a pozemkových úprav
 • ekonomiky a riadenia stavebníctva
 • fyziky
 • stavebnej mechaniky
 • materiálového inžinierstva
 • technológie stavieb
 • zdravotného a environmentálneho inžinierstva
 • technických zariadení budov
 • telesnej výchovy /+
 • humanitných vied /+
 • jazykov /+
 • ústav súdneho znalectva /+

 

Požiadavky :

 • príslušné VŠ vzdelanie
 • vedecká hodnosť
 • 12 rokov praxe v odbore, z toho 3 roky pedagogická prax
 • aktívna znalosť svetového jazyka
 • zoznam vedeckých a odborných prác
 • uchádzač odovzdá spracovanú koncepciu rozvoja katedry
   
  +/ nevyžaduje sa vedecká hodnosť

 Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi posielajte do 3 týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.