Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 funkčného miesta Vysokoškolský učiteľ – Odborný asistent pre študijný odbor 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyna Katedre geotechniky

Kvalifikačné predpoklady :
- vysokoškolské vzdelanie v odboreInžinierske konštrukcie a dopravné stavby alebo
v príbuznom študijnom odbore,
- min. obhajoba dizertačnej práce v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb do termínu nástupu.

Ďalšie požiadavky :
- pedagogická prax min. 3 roky,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- praktické ovládanie geotechnických softvérov.

Termín nástupu : 1.9.2015.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi,čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.