Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor „Aplikovaná mechanika“

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogická hodnosť docent v študijnom odbore Aplikovaná mechanika,
- pedagogická prax - 10 rokov v príslušnom odbore.


Ďalšie požiadavky:
- publikačná činnosť v oblasti aplikovanej mechaniky,
- aktívnaznalosť svetového jazyka.

Termín nástupu: 1.10.2014


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.