Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie: 

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Aplikovaná matematika


Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogická hodnosť docent v študijnom odbore Aplikovaná matematika,

minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v odbore aplikovaná matematika, resp. 10 rokov výskumnej praxe v tomto odbore.

 

Ďalšie požiadavky:

- publikačná činnosť v oblasti aplikovanej matematiky,

ovládanie numerických softvérov,

aktívne ovládanie anglického jazyka, vrátane skúseností s výukou matematických predmetov v anglickom jazyku,

vedecko-pedagogická charakteristika. 

 

Termín nástupu: 1.6.2014

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.