Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

- 1 funkčného miesta Vysokoškolský učiteľ – Odborný asistent pre študijný odbor 5.1.3. Geodézia a kartografia

Kvalifikačné predpoklady :
- vysokoškolské vzdelanie v odboreGeodézia a kartografia,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky :
- vedecko-výskumná činnosť v oblasti geodézie a GIS,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- znalosť problematiky a softvérov pre Geoinformatiku, modelovanie v GIS, CAD v geodézii a web technológie v GIS.

Termín nástupu : 1.10.2015.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi,čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.