Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistentana Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, vysoká škola výtvarných umení – odbor sochár,

-          pedagogická prax.

Termín nástupu: 16.09.2014

 

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistentana Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Kvalifikačné predpoklady:

-          absolvent fakulty architektúry ( titul Ing. arch. ),

-          vedecká hodnosť PhD. vo vednom odbore architektúra,

-          pedagogická prax,

-          aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: 01.10.2014.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.