Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie


1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU:

 

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené PhD. v študijnom odbore Aplikovaná matematika. 

Ďalšie požiadavky:

ovládanie softvérov MATHEMATICA, Paraview a ich uplatnenie vo výuke,

aktívne ovládanie angličtiny,

pedagogická prax v oblasti počítačovej grafiky,

publikačná činnosť v zahraničných časopisoch. 

 

Termín nástupu: 1.6.2014

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.