Prejsť na obsah
Dianie na SvF

12. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvalityÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike vyhlasuje 12. ročník súťaže „Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality“. Poslaním a cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v piatich kategóriách:

  • kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista),
  • kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť),
  • kategória C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník),
  • kategória D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia),
  • kategória E) najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia).

Víťazi jednotlivých kategórií si ocenenia preberú počas slávnostného večera vyhlásenia výsledkov Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022, ktorý sa bude konať v novembri 2022. Víťazné príspevky zverejní Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na svojom webovom sídle.

Ďalšie informácie nájdete na stránke vyhlasovateľa.