Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Zasadnutie odborných porôt a pozvánka na slávnostné vyhodnotenie súťaže

Dňa 15. novembra  2018 od 9:00 zasadali odborné poroty 13. ročníka „Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2018“ na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Porotcov privítali prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident združenia ABF Slovakia a prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan SvF STU. Prof. Kopáčik odovzdal členom porôt jednotlivých sekcií menovacie dekréty.  

Do celoštátnej súťaže bakalárskych prác sa prihlásilo 5 fakúlt 3 vysokých škôl – Stavebná fakulta TU v Košiciach (6 prác), Fakulta umení TU v Košiciach (3 práce), Stavebná fakulta ŽU v Žiline (3 práce), Fakulta architektúry STU v Bratislave (10 prác) a Stavebná fakulta STU v Bratislave (7 prác).        

Do súťaže bolo prihlásených 29 záverečných bakalárskych prác, ktoré boli hodnotené v troch sekciách:

  • v sekcii I. – Architektúra a urbanizmus 10 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Fakulta umení TU v Košiciach, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii II. – Pozemné stavby 11 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii III. – Inžinierske konštrukcie, dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo 8 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach).

Odborné poroty v jednotlivých sekciách pracovali v tomto zložení:

sekcia I. Architektúra a urbanizmus : Mgr. art. Nora Vranová, Ing. arch. Rudolf  Melčák, a Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD. , tajomník sekcie bol Ing. Martin Jurčo.

sekcia II.: Pozemné stavby : Ing. Edita Cmarková, Ing. Jaromír Rybár  a Ing. Jozef Páleš, tajomníčkou sekcie bola Ing. Silvia Križanová.

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie, dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo: Ing. Ján Tomko, Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Anton Vyskoč, Ing. Martin Bačík, PhD., tajomníkom sekcie bol Ing. Josip Klem.

Ďakujeme členom odborných porôt za ich čas a vyjadrenie odborného názoru na súťažné práce. Zároveň sa tešíme na osobné stretnutie s víťazmi súťaže ABF Slovakia BAKALÁR 2018.

 

 

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien

13. ročníka ABF Slovakia BAKALÁR 2018 sa bude konať dňa 29.1. 2019 o 9.00 v miestnosti B 316/319 (BAT).

 

Hodnotenie odbornej poroty v sekcii I. Architektúra a urbanizmus. 

 

Hodnotenie odbornej poroty v sekcii II. Pozemné stavby.

 

Hodnotenie odbornej poroty v sekcii III. Inžinierske konštrukcie, dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo.

 

Sekretár súťaže
Ing. Arch. Katarína Minarovičová, PhD.