Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta je organizátorom už tretieho ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia 2008 za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu v študijných odboroch:

Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby,  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Najlepšie záverečné bakalárske práce vybrala za každú vysokú školu jej nezávislá komisia a poslala ich organizátorovi tejto ceny Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Odborné poroty jednotlivých sekcií ( I.-IV. ), ktorých členmi boli za akademickú obec docenti a profesori príslušných vysokých škôl, ako aj autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov,   zasadali 18. 11. 2008 a vybrali spomedzi všetkých prihlásených tie najlepšie, ktoré spĺňajú hodnotiace kritériá tejto ceny, a to - tvorivý prístup k riešenému problému, komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia, originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny s vernisážou výstavy všetkých prihlásených záverečných bakalárskych prác sa uskutoční dňa 11. decembra 2008 v sídle jej organizátora STU -v Bratislave na Stavebnej fakulte.