Prejsť na obsah
Dianie na SvF

11. decembra 2008  sa uskutočnilo  slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovenska s vernisážou výstavy všetkých prihlásených záverečných bakalárskych prác  v sídle jej organizátora STU v Bratislave Stavebná fakulta.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta je organizátorom už tretieho ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia 2008 (v texte ďalej len „cena") za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu v študijných odboroch:  Architektúra a urbanizmus,  Architektonická tvorba, Pozemné stavby,  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl  pri skvalitňovaní  komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Vyhlasovateľom tejto ceny a jej  zriaďovateľom je Združenia pre rozvoj slovenskej  architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia a spoluzriaďovateľmi sú:

- Spolok architektov Slovenska,   

- Slovenská komora stavebných inžinierov,

- Slovenský zväz stavebných inžinierov,

- Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,

- Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,

- Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.,

Odbornými garantmi sú prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD.

V tomto ročníku bolo v cene zapojených týchto päť vysokých škôl:

- Stavebná fakulta STU v Bratislave,

- Fakulta architektúry STU Bratislave,

- Stavebná fakulta TU v Košiciach,

- Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry,

- Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Súťaž sa organizuje v týchto  štyroch sekciách:

I.  sekcia -  Architektúra a urbanizmus,

II. sekcia -  Pozemné stavby,

III. sekcia  -  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 

IV.  sekcia -  Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Hlavnými kritériami hodnotenia sú:

  • Tvorivý prístup kriešenému problému.
  • Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
  • Originálnosť, jedinečnosť aprogresívnosť riešenia.

Členmi nezávislej odbornej poroty boli za akademickú obec  profesori a docenti  príslušných vysokých škôl, ako aj autorizovaní architekti Slovenskej komory architektov. 

Ceny pozostávajú z diplomov, finančných odmien (15.000,- Sk, 7.000,- Sk a 4.000,- Sk - prvé, druhé a tretie miesto v každej sekcii), ako aj  vecných darov  spoluzriaďovateľov ceny Združenia ABF Slovakia. Hlavným sponzorom ceny je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

 

Výsledky hodnotenia odbornou porotou                            

Sekcia I:  Architektúra a urbanizmus

Predseda poroty: prof. Ing. arch. Akad. arch. Miloslav Mudrončík

  

1. miesto: Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -  ABF

                  Slovakia

     Téma bc. práce: Bytový dom Bratislava - Petržalka,  Kutlíkova ul.

     Autor: Bc. HUŇÁROVÁ, Tatiana

     Vedúci bc. práce: Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.

     Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry

V projekte dominuje tvorivé a hmotové vyjadrenie filozofie projektu „ Žite na kope a pokope". Architektonické stvárnenie projektu, jeho štruktúra a proporcie sú v ľudskej mierke a optimálne využívajú orientáciu k svetovým stranám.

 

2. miesto

     Téma bc. práce: Penzión BOCIAN, Markušovce

     Autor:   Bc. Lukáš SEČKA

     Vedúci bc. práce:  Prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.

     Vysoká škola:  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení   

Originálna architektúra s maximálnym využitím prírodných materiálov tvorivo dopĺňa areál kaštieľa v Markušovciach.

  

3. miesto

     Téma bc. práce: POLYFUNKČNÁ BUDOVA, Bratislava - Petržalka, Wolkrova ul.

     Autor:  Bc. Pavol CHRENKO

     Vedúci bc. práce: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

     Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry

Napriek klasickej schéme polyfunkčného objektu projekt originálne rieši jeho architektúru v hmotovom a materiálovom stvárnení.

 

Sekcia II:  POZEMNÉ STAVBY

Predseda poroty: doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.

 

1. miesto: Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -  ABF   

                  Slovakia

     Téma bc. práce: Polyfunkčná budova,  Bratislava - Petržalka, Wolkrova ul.

     Autor: Bc. Tomáš HUBINSKÝ,

     Vedúci bc. práce: Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.

     Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry

Predložená práca spĺňa atribúty invenčnosti, fasáda reflektuje na súčasné trendy v architektúre. Projekt je riešený komplexne a originálne.

 

2. miesto

     Téma bc. práce: Bytový dom

     Autor:  Bc. Matej KOREŇ,

     Vedúci bc. práce:  Ing. Mária  Gieciová, PhD.

     Vysoká škola:  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Autor svojim tvorivým prístupom dosiahol zaujímavú výtvarnú plastickosť fasády adekvátnu filozofii riešenia bytového domu.  Progresívnosť riešenia sa prejavuje i vo voľbe fasádnych materiálov.

 

3. miesto

     Téma bc. práce: Bytový dom

     Autor: Bc. Edita Kovácsová,

     Vedúci bc. práce: Ing. Mária  Gieciová, PhD.,

     Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

  Autorka vytvorila zaujímavú kompozičnú hru plných a zasklených hmôt. Fasáda vhodným spôsobom odráža vnútornú funkciu. Projekt je riešený veľmi precízne a komplexne najmä z konštrukčného hľadiska.

 

Sekcia III:  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Predseda poroty: Doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.

  

1. miesto: Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -  ABF   

                                   Slovakia

     Téma bc. práce:  Návrh nosnej konštrukcie tržnice

     Autor: Bc. Ján PASTERNÁK,

     Vedúci bc. práce: doc. Ing. Sergej Priganc, CSc.

     Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

Originálne riešenie s postupným vyriešením rôznych typov nosných prvkov (rámy, dosky, základové konštrukcie). Úloha je komplexne vyriešená na jednoduchom a originálnom type konštrukcie. 

  

2. miesto:   

    Téma bc. práce:  Analýza rovinného rámu na pružnom podloží

     Autor: Bc. Čerešník, Juraj,

     Vedúci bc. práce: doc. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.,

     Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Riešenie  problému spolupôsobenia konštrukcie s podložím. Autor analýzou poukázal na významný vplyv sadania základovej konštrukcie. Tvorivo rozpracoval túto problematiku vo variantoch a vyvodil z toho závery.

 

3. miesto

     Téma bc. práce:   Viacpodlažná budova parkovacích garáží

     Autor: Bc. Gabriela GERGELYOVÁ

     Vedúci bc. práce: Ing. Michal Tomko, PhD.

     Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

Návrh zaujímavej konštrukcie, precízne spracované a komplexne navrhnuté riešenie oceľovej netypickej konštrukcie.

 

3. miesto

     Téma bc. práce:  Návrh OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

                                  lávky pre chodcov ponad rieku Rajčianka 

     Autor: Bc. Patrícia ĎURATNÁ

     Vedúci bc. práce: Prof. Ing. Josef Vičan, PhD.

     Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

Komplexne a prehľadne spracovaný návrh nosnej konštrukcie lávky. Precízne  vypracovaný vplyv pohyblivého zaťaženia na konštrukciu.

 

 

Sekcia IV:  Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Predseda poroty: doc. Ing. Milan Čistý, PhD.

 

1. miesto: Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -  ABF Slovakia      

 

N e u d e l e n á

 

2. miesto

  Téma bc. práce: Posúdenie ohrozenosti vybraného územia vodnou eróziou pôdy

     Autor:  Bc. Jaroslav Špazier,       

     Vedúci bc. práce:  doc. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.

     Vysoká škola:  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Využitie najnovších poznatkov z oblasti ochrany pôdy pred eróziou. Komplexné vystihnutie  problematiky od teoretického opisu až po praktickú aplikáciu. Originálnosť spočíva vo výbere ekonomicky výhodných opatrení (organizačného typu).

 

3. miesto  

    N e u d e l e n é