Prejsť na obsah
Dianie na SvF

6. deň SvF STU v Bratislave

 

Už je to tradíciou, že počas veľtrhu CONECO  na SvF STU prebieha významná udalosť. Tento rok to bol už 6. deň SvF STU.

 

5. 4. 2006, hneď ráno, sa konalo v aule akademika Duba otvorenie fakultného kola študentskej vedeckej konferencie. Súťaž prebiehala v 15 sekciách, zúčastnilo sa jej 198 študentov so 175 prácami. V odborných komisiách pôsobilo 96 významných odborníkov z fakulty a praxe. Ocenených bolo 52 prác umiestnených na 1. až 3. mieste, v sekciách s počtom prác 14 a viac i na 4 mieste, 8 prác bolo navrhnutých na Cenu Literárneho fondu (LF).

Generálnym sponzorom 5. Dňa SvF bola opäť I. stavebná sporiteľňa, ktorá uhradila finančné odme­ny pre víťazné práce v každej sekcii a Cenu dekana.

Cenu de­kana získala práca Vplyv seizmických účinkov na stabilitu hrádzi, ktorej autorom je Bc. Stanislav Režný, študent 5. ročníka študijného odboru vodné stavby a vodné hospodárstvo. Vedúcim práce bol prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.

 

Prehľad víťazov fakultného kola v jednotlivých sekciách:

 

SEKCIA: architektúra - 7 prác, 9 autorov

1. miesto: Bc. Marek Vereš, 4. PSA - Objekty služieb pre športové a rekreačné účely pozdĺž vodného diela na Dunaji; vedúca práce Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

2. miesto: Bc. Lukáš Zelený, Bc. Tomáš Petko, 5. PSA - Metodika rekonštrukcie barokového krovu a návrh novej prevádzky kaštieľa; vedúci práce Ing. arch. Peter Sedlák, Ing. arch Anna Grandtnerová

3. miesto: Bc. Barbora Nácarová, 5. PSA - Metodika prístupu k obnove mešťanských domov; vedúci práce doc. Ing. arch. Jozef Liščák, PhD.

 

Sekcia: betónové konštrukcie a mosty - 18 prác, 19 autorov

1. miesto: Bc. Peter Polakovič, Bc. Andrej Remenár, 5. IKDS - Vplyv modelu podopretia stĺpa bezprievlakovej dosky na rozdelenie momentov v doske; vedúci práce doc. Ing. František Hájek, PhD.

2. miesto + LF: Bc. Michal Krajčík, 5. IKDS - Návrh základovej konštrukcie technológiou bielej vane; vedúci práce prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.

3. miesto: Bc. Alexander Lőrincz, 5. PSA - Ohybová tuhosť v prvkoch predpätých lanami bez súdržnosti podľa EC2; vedúci práce Ing. Iyad Abrahoim, PhD.

4. miesto: Bc. Andrej Prítula, 5. IKDS - Riešenie spriahnutého prierezu s uvážením reologických vlastností betónu; vedúci práce doc. Ing. Ľubomír Bolha, PhD.

LF: Tamás Porubský, 3. IKDS - Navrhovanie murovaných stien budov; vedúca práce Ing. Mária Bellová, PhD.

 

 

 

 

SEKCIA: ekonomika a riadenie stavebníctva - 15 prác, 16 autorov

1. miesto: Bc. Soňa Dubošová, Bc. Ľubomíra Florková, 5. ERS - REN analýza budov vo Varšave a Amsterdame; vedúci práce prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.

2. miesto: Bc. Kamila Pupáková, 5. ERS - Inkubátor a „start-up“ podnikatelia; vedúca práce doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.

3. miesto: Bc. Jozef Horváth, 5.      ERS - Riadenie nákladov životného cyklu pri stavebných objektoch; vedúca práce Ing. Zora Petráková, PhD.

4. miesto: Bc.Martin Mercek, 5.     ERS - Vplyv motivačného portfólia na výkonnosť a spokojnosť zamestnancov v stavebnej firme; vedúca práce Ing. Gabriela Kalinová

LF:      Bc. Martina Gabrišová, 5. ERS - Optimalizácia nákladov na zateplenie obytného domu; vedúca práce Ing. Zora Petráková, PhD.

 

SEKCIa: fyzika v STAVEBNÍCTVE - 8 prác, 13 autorov

1. miesto: Peter Brunčák, Juraj Skačáni, Jozef Urban, 1. GaK - Svetlo-od Newtona až po laser; vedúci práce prof. RNDr. Ivan Baník, PhD.

2. miesto: Ivan Pastier, Nina Pavolová, 1. PSA - Energetika; vedúca práce Mgr. Marcela Chovancová, PhD.

3. miesto: Tímea Tárnok, Klaudia Kiripolszka, 1. PSA - Využitie optiky v stavebníctve; vedúca práce RNDr. Alena Palacková

SEKCIa: geodetické základy a geodézia - 6 prác, 6 autorov

1. miesto: Tomáš Kliment, 1. GaK - Spracovanie informačného systému Dopravného značenia a informačných tabúľ Mesta Vysoké Tatry; vedúca práce Ing. Ivana Ivánová

2. miesto: Bc. Ivan Goralka, 5. GaK Diagnostikovanie systematických chýb v gravimetrickom geoide pomocou astronomických meraní; vedúci práce doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.

3. miesto: Bc. Rastislav Valášek, 4. GaK - Transformácia súradníc v rovine a v priestore; vedúci práce Ing. Juraj Janák, PhD.

 

SEKCIA: geotechnika - 8 prác, 8 autorov

1. miesto: Bc. Stanislav Režný, 5. VHVS - Vplyv seizmických účinkov na stabilitu hrádzi; vedúci práce prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.

2. miesto: Bc. Matej Gužík, 5. VHVS - Analýza deformácií podložia vodnej elektrárne v Gabčíkove pri rôznych etapách výstavby a prevádzky; vedúci práce Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.

3. miesto: Bc. Monika Bartošová, 5. IKDS - Návrh a posúdenie založenia mostného piliera nad údolím na diaľnici D1 (Lietavská Lúčka – Višňové) v zložitých inžinierskogeologických pomeroch; vedúci práce Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.

LF:    Bc. Peter Mackovjak, 1. VSVH - Analýza vplyvu geometrie svahu na jeho stabilitu; vedúca práce doc. Ing. Emília Bednárová, PhD.

 

 

SEKCIA: hydrotechnika - 6 prác, 6 autorov

1. miesto: Bc. Roman Hučík, 5. VHVS - Návrh MVE v lokalite Liptovský Ján; vedúci práce doc. Ing. Peter Dušička, PhD.

2. miesto: Bc. Daniel Polák, 5. VHVS - Návrh plavebného stupňa Kolárovo; vedúci práce doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.

3. miesto: Bc. Matúš Beták, 5. VHVS - Kombinované plnenie plavebných komôr; vedúci práce doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.

 

SEKCIA: jazyková - 11 prác, 12 autorov

1. miesto: Matej Svitek, 2.IŽP - Alternative and Renewable Energy Sources; vedúca práce Mgr. Irina Habajová

2. miesto: Martin Marušic, 3. IKDS - Die Spannungen und Durchhang des elastich-plastischen Trägers; vedúca práce PhDr. Daniela Ondrejkovičová

3. miesto: Michal Holubec, 2. VHVS -    Alternative and renewable energy sources; vedúca práce Mgr. Tatiana Filipoiu

 

SEKCIA: konštrukcie pozemných stavieb - 7 prác, 8 autorov

1. miesto: Bc. Erika Kucserová, 4. BaP - Hodnotenie dostupnosti dennej osvetlenosti dynamickou simuláciou; vedúci práce Ing. Milan Janák, PhD., Ing. Zsolt Straňák

2. miesto: Veronika Michalovýchová, 3. PSA - Teoreticko-experimentálne vyhodnotenie zvukovoizolačných vlastností pórobetónových priečok YTONG; vedúci práce Ing. Rastislav Menďan, PhD.

3. miesto: Júlia Zrneková, 2. PSA - Porovnanie výpočtových metodík hluku od cestnej dopravy; vedúci práce Ing. Dušan Dlhý, PhD.

 

SEKCIA: kovové a drevené konštrukcie - 9 prác, 9 autorov

1. miesto: Bc. Csaba Németh, 5. PSA - Teoretická a konštrukčná analýza zimných štadiónov; vedúci práce doc. Ing. Ján Brodniansky, PhD.

2. miesto: Bc. Peter Hanuliak, 5. PSA - Porovnanie riešenia väzníka so styčníkmi s doskami s prelisovanými hrotmi; vedúci práce Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.

3. miesto: Bc. Silvia Letková, 5. IKDS - Analýza oceľovej konštrukcie zastrešenia viacúčelovej haly; vedúci práce doc. Ing. Ján Brodniansky, PhD.

 

SEKCIa: mapovanie a pozemkové úpravy - 6 prác, 6 autorov

1. miesto: Bc. Tibor Lieskovský, 5. GaK - Priestorové analýzy prehistorických objektov; vedúci práce doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.

2. miesto: Bc. Zuzana Kadáková, 5. GaK - Analýza presnosti transformácií na digitalizáciu katastrálnych máp; vedúci práce Ing. Július Bartaloš, PhD.

3. miesto: Bc. Peter Rusnák, 5. GaK - Geoštatistické interpolačné metódy tvorby DMR; vedúca práce RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

 

 

 

 

SEKCIA: stavebná mechanika - 6 prác, 9 autorov

1. miesto: Tibor Lang, Michal Šida, 2. PSA - Porovnanie účinkov vetra na budovy podľa EN a STN; vedúci práce doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.

2. miesto: Jakub Brondoš, Marián Dallemule, Peter Trnka, 2. PSA - Porovnanie účinkov kombinácie zaťaženia podľa STN 730035 a EN 1990/NA na jednoduchých krovoch; vedúca práce doc. Ing. Zora Mistríková, PhD.

3. miesto: Bc. Tomáš Kosa, 5.  PSA - Pravdepodobnostná analýza seiz­mickej odolnosti objektu výškovej budovy na seizmické zaťaženie s uvážením jej plastickej rezervy; vedúci práce doc. Ing. Juraj Králik, PhD.

 

SEKCIA: technické zariadenia budov - 6 prác, 10 autorov

1. miesto: Bc. Marek Magyar, 5. MI -  Vplyv režimu pálenia na trvanlivosť keramickej krytiny; vedúci práce doc. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.

2. miesto:  Bc. Ivan Marák, Bc. Martin Podhora, 5.   TZB - Vyhodnotenie meraní kvality vnútorného prostredia v administratívnej budove; vedúci práce prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

3. miesto: Bc. Michal Kováčik, Bc. Juraj Mišči, 4. TPB - Overenie hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a distribúcie tepla pre bytový dom; vedúca práce doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

 

SEKCIA: technológia stavieb - 24 prác, 25 autorov

1. miesto: Bc. Tomáš Sedláček, 5. RS - Návrhy organizácie dopravy výkopovej zeminy; vedúci práce Ing. Peter Makýš, PhD.

2. miesto: Bc. Zuzana Prídalová, 5. RS - Rozmerové parametre pri montáži a demontáži žeriavov; vedúci práce Ing. Jozef Bizub, PhD.

3. miesto: Bc. Matúš Hornok, 4. RS - Kontajnerový prepravný systém v stavebníctve; vedúci práce Ing. Jozef Bizub, PhD.

4. miesto: Bc. Roman Račev, 4. RS - Doplnkové konštrukcie a s nimi spojené technologické postupy u okenných výplniach pri zatepľovaní objektov; vedúci práce Ing. Jozef Bizub, PhD.

LF: Ľubomír Klukan, 2. PSA - Špeciálne zakladanie stavieb; vedúca práce Ing. Sylvia Szalayová, PhD.

 

SEKCIa: vodné hospodárstvo krajiny - 12 prác, 13 autorov

1. miesto:  Bc. Pavol Kováč, 5. VHVS - Programové vybavenie na zrekonštruo­vanie hydrologických dát a zjednoduše­nie spracovania údajov pri modelovaní transformácií povodňových vĺn; vedúci práce prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

2. miesto: Bc. Tomáš Hrúza, 5. VHVS - Automatizácia návrhu vetvovej siete pre distribúciu vody; vedúci práce doc. Ing. Milan Čistý, PhD.

3. miesto: Bc. Andrea Števková, 4.   VSVH - Odhad N - ročných maximálnych prietokov na malých povodiach; vedúca práce doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

LF: Peter Šúrek, 3. VHVS - Modelovanie transformácie prietokových vĺn pomocou multilineárneho modelu; vedúci práce prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

 

 

SEKCIa: zdravotné a environmentálne inžinierstvo - 24 prác, 25 autorov

1. miesto: Bc. Andrea Michňová, 5. VHVS - Vplyv nerovnomernosti odberu vody v spotrebisku na veľkosť vodojemu; vedúci práce doc. Ing. Marta Čermáková, PhD.

2. miesto: Bc. Tina Pikorová, 5. VHVS - Prevádzka a údržba vybraných objektov linky čistenia v MČOV; vedúci práce doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD.

3. miesto: Bc. Kristián Obenau, 5. VHVS - Zemné vodojemy; vedúca práce Ing. Katarína Tóthová, PhD.

4. miesto: Bc. Jozef Vyslúžil, 5. VHVS - Štúdia odkanalizovania obcí Rakoľuby, Beckovská Vieska, Kočovce, Nová Ves, Hôrka; vedúci práce Ing. Marek Sokáč, PhD

LF:    Bc. Miroslav Baláž, 5. VHVS - Výstavba a rekonštrukcie bazénov; vedúci práce prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.

LF:    Bc. Mária Filová, 5. IŽP - Vplyv odpadového hospodárstva na životné prostredie; vedúci práce doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.

 

V tom istom čase v areáli INCHEBA EXPO Bratislava sa konalo diskusné fórum a firemné prezentácie, kde bol zodpovedným garantom prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. Na veľtrhu CONECO bolo otvorené aj konzultačno-poradenské centrum.

 

V popoludňajsích hodinách na SvF STU v Bratislave prebiehal odborný seminár na tému STAVBY ROKA – ceny SvF STU za rekonštrukcie, kde zodpovedným garantom bol prof. Ing. František Ohrablo, PhD.

Celá udalosť sa ukončila nasledujúci deň divadelným predstavením O MYŠIACH A ĽUĎOCH  v DPOH.