Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 26. októbra 2011 sa uskutočnilo v sídle organizátora 6. ročníka Ceny  Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2011 (v texte ďalej len „Cena“) Stavebnej fakulty STU  v Bratislave slávnostné odovzdávanie cien za osobnej účasti jej dekana prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., prezidentky Združenia ABF Slovakia Ing. M. Brichtovej, dekanov fakúlt dotknutých vysokých škôl, a to dekanky Fakulty architektúry STU v Bratislave doc. Ing. Ľ. Vitkovej, PhD. a dekana Stavebnej fakulty TU v Košiciach doc. Ing. V,  Kvočáka, PhD., viceprezidenta Spolku architektov Slovenska prof. Ing. Št. Šlachtu, PhD., Ing. arch.  D. Lalíkovej, PhD., konateľky Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o., Ing. M. Blanárika, riaditeľa komunikácie PSS, a. s.,  ako aj ďalších hostí – zástupcov spoluzriaďovateľov Ceny, členov odbornej poroty a akademickej obce.

Každá jedna ocenená bakalárska práca bola verejne prezentovaná jej autorom – obrazom i textom. Po skončení bola vernisáž výstavy všetkých 40 ocenených bakalárskych prác vo výstavnej sieni SvF STU v Bratislave.

Správa Súbor DOC

 

Výsledky hodnotenia odbornou porotou 

Sekcia I: Architektúra a urbanizmus

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2011

 

Téma práce: REZIDENČNÁ VILA – BRATISLAVA

Autor: Bc. Michaela Pivoňková

Vedúci bc. práce: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta architektúry, 

Cena udelená: - za tvorivý prístup k riešenému problému originálnym hmotovým riešením architektúry, - za jedinečné jednoduché typologické a dispozičné riešenie, - za citlivé zasadenie do prostredia, - za progresívne stavebno-technické riešenie.

bakalar2011-rezidencna-vila-bratislava

 

2. miesto: 

Téma práce: LODENICA

Autor: Bc. Michaela Smolková

Vedúci bc. práce: Ing. arch. Peter Sedlák

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta 

2. miesto udelené: - za citlivo a sviežo osadenie lodenice na hranu Dunaja, - za jednoduchou líniou architektúry komplexné spojenie dispozičného a funkčného riešenie prostredia.

bakalar2011-lodenica2

 

3. miesto: 

Téma práce: BIGLAJZ, TORYSA

Autor: Bc. Zuzana Töröková

Vedúci bc. práce: Ing. Akad. arch. Karol Gregor

Vysoká škola: TU v Košiciach, Fakulta umení

3. miesto udelené: - za skutočne originálny spôsob zhmotnenia duchovna miesta, - za hľadanie a skúmanie v hľadaní genia loci formou jedinečného a progresívneho počinu vyjadriť pocit architektúrou.

bakalar2011-biglajz-torysa

 

Sekcia II: Pozemné stavby

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2011

 

Téma práce: BYTOVÝ DOM

Autor: Bc. Roman Trnka

Vedúci bc. práce: Ing. Martin Jamnický, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 

Cena udelená: - za striedme architektonické stvárnenie pôsobiace nadčasovo, - za stručnú a jasnú formu konštrukčno-dispozičného riešenia, - za stručné a jasné spracovanie výkresovej a textovej časti bez zavádzajúcich podrobností, - za riešenie energetickej hospodárnosti s dotiahnutím až na úroveň konštrukčného detailu.

bakalar2011-bytovy-dom-jamnicky

 

2. miesto: 

Téma práce: ŠPORTOVÁ HALA S VYBAVENOSŤOU V BRATISLAVE - RAČI

Autor: Bc. Veronika Kozáková

Vedúci bc. práce: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta architektúry, 

2. miesto udelené: - za optimálne skĺbený konštrukčný systém pre malé rozpätia pomocných prevádzok a veľké rozpätie potrebné pre športovú halu, - za nápaditú architektonickú koncepciu, využívajúcu ekologicky čisté riešenia nosnými konštrukciami z dreva, v celom rozsahu priznané nielen na preklenutie veľkého rozpätia, ale aj v konštrukcií celej fasády, - za výzvu pre ďalší projektový stupeň s dôležitou úlohou pretaviť navrhované riešenie do realizačného detailu.

bakalar2011-sportova-hala

 

3. miesto: 

Téma práce: BYTOVÝ DOM

Autor: Bc. Ján HANZEL

Vedúci bc. práce: Ing. Dušan Dlhý, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta

3. mesto udelené: - za konštrukčno-dispozičné riešenie jeho kompaktnosťou vo väzbe na riešenie čo najmenšej energetickej náročnosti stavby, - za zohľadnenie minimalizácie energetickej náročnosti aj v úrovni konštrukčného detailu, - za vychádzanie z miestnych geologických pomerov, vhodným spôsobom zohľadnených pri návrhu zakladania stavby.

bakalar2011-bytovy-dom-hanzel

 

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2011

 

Cena udelená nebola.

Zdôvodnenie: Žiadna z predložených prác výrazne nevynikla nad úroveň ostatných prác.

 

2. miesto: 

Téma práce: Oceľová konštrukcia autosalónu

Autor: Bc. Tomáš Polanský

Vedúci bc. práce: Ing. Ivo Demjan, PhD.

Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta

2. miesto udelené: - za komplexnosť a originalitu návrhu s využitím progresívnych metód priestorového riešenia stavby v súčinnosti s použitými princípmi celkového statického riešenia s dôrazom na vyriešenie konštrukčných detailov, - za veľmi dobrú úroveň vizuálneho spracovania práce.

 

2. miesto: 

Téma práce: Nepriaznivé účinky vetra na chodcov. Prúdenie medzi budovami a ochrana pred vetrom.

Autor: Bc. Ivan Sádovský

Vedúci bc. práce: doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta

2. miesto udelené: - za tvorivý prístup k problému vysoko aktuálnemu najmä z pohľadu využitia v praxi pri návrhu obytných zón a obchodných centier, - za využitie progresívneho stavebno-technického riešenia. 

 

3. miesto: 

Téma práce: Návrh oceľovej haly pre linku na triedenie skla

Autor: Bc. Matúš FARBÁK

Vedúci bc. práce: Ing. Jozef Gocál, PhD.

Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

3. miesto udelené: - za komplexnosť pri použití štandardných metód riešenia s ďalšou praktickou využiteľnosťou, - za veľmi dobrú úroveň spracovania práce.

 

3. miesto: 

Téma práce: Parkovací dom – monolitická stropná konštrukcia

Autor: Bc. Tibor Kiss

Vedúci bc. práce: Ing. Viktor Borzovič, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta 

3. miesto udelené: - za aktuálnosť riešenej témy s jej využiteľnosťou v praxi, - za komplexnosť riešenia so štandardným postupom a náročnosťou na úrovni konštrukčného detailu. 

 

Sekcia IV: Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2011

 

Téma práce: Pôsobenie tlaku a vztlaku podzemnej vody na stavebné konštrukcie

Autor: Bc. Tomáš Kinczer

Vedúci bc. práce: Ing. Dana Baroková, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Cena udelená: - za jasne zadaný aktuálny cieľ bc. práce, - za použité adekvátne metódy spracovania, - za praktickú i teoretickú využiteľnosť výsledkov, - za dobrú úroveň vizuálneho a technického spracovanie práce. 

 

2. miesto: 

Téma práce: Hydraulické výpočty vodohospodársko–energetického plánu derivačnej MVE

Autor: Bc. Michal Dušička

Vedúci bc. práce: Ing. Peter Šulek, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta

2. miesto udelené: - za dobre spracovanú aktuálnu tému vzhľadom na energetickú koncepciu Slovenskej republiky, - za použitie štandardných metód, - za zohľadnenie ekologických požiadaviek v technickej koncepcii riešenia.

 

3. miesto: 

Téma práce: Štúdia umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu 

Autor: Bc. Hana Kusá

Vedúci bc. práce: Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta

3. miesto udelené: - za výber aktuálnej témy, - za dosiahnutie jasne definovaného cieľa, - za použitie štandardných hydrologických postupov pri riešení, - za praktickú využiteľnosť práce