Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave si slávnostným zhromaždením dňa 9. septembra 2014 na pôde našej fakulty pripomenula 60. výročie svojho vzniku.

 

Na slávnostnom zhromaždení bol prítomný dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prodekan Stavebnej fakulty doc. Ing. Peter Makýš, PhD., vedenie katedry technológie stavieb (TES) a pozvaní hostia zo sesterských katedier stavebných fakúlt ČVUT Praha, VUT Brno, TU Košice a ŽU Žilina, ako aj bývalí a súčasní členovia katedry TES.

Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD, súčasný vedúci katedry TES po privítaní pána dekana, prodekana a hostí, v úvodnej prezentácii informoval prítomných účastníkov o histórii, výsledkoch a úspechoch katedry v pedagogickej, vedecko-výskumnej, zahraničnej, publikačnej a podnikateľskej oblasti a zameral sa na súčasné a budúce aktivity katedry.

 

 

Pán dekan prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. vo svojom príhovore ocenil aktivity a výsledky katedry TES v jej doterajšom 60 ročnom pôsobení na Stavebnej fakulte. Okrem iného zdôraznil, že katedra patrí v súčasnosti k najvýkonnejším na fakulte. Následne po príhovore, na návrh vedúceho katedry TES, udelil prof. Kopáčik medailu Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Ivanovi Hybenovi, PhD. a ďakovné listy bývalému a súčasnému vedúcemu katedry TES doc. Juríčkovi a prof. Gašparíkovi za ich doterajšiu prácu a za aktívnu pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť nielen v prospech katedry, ale v prospech Stavebnej fakulty a odboru stavebníctvo. Vedúci katedry TES prof. J. Gašparík, ocenil pamätnou medailou k 60. výročiu vzniku katedry za prínos k rozvoju odboru stavebníctvo v oblasti technológie stavieb hostí zo sesterských katedier: prof. M. Kozlovskú, prof. J.Mikolaja, prof. F. Schlossera, prof. Č. Jarského, doc. P. Svobodu, doc. V. Motyčku, bývalých členov katedry TES: doc. O. Makýša, st., Ing. M. Pokorného, Ing. A. Grona, Ing. O. Adameovú, Ing. R. Ivanovú a súčasných členov katedry TES: prof. I. Zapletala, Doc. P. Makýša, doc. M. Božíka, doc. Z. Hulínovú, doc. O. Makýša, ml., doc. V. Somorovú, doc. E. Jankovichovú, doc. N. Antošovú, Ing. M. Búciovú, Ing. J. Bizuba, Ing. K. Prokopčákovú a Ing. Szalayovú.

 

 

V závere svojho vystúpenia na slávnostnom zhromaždení prof. Gašparík uviedol princípy, o ktoré sa neustále opiera a ktoré za posledných 8 rokov priniesli katedre pod jeho vedením viditeľné úspechy v oblasti pedagogickej, vedecko-výskumnej, zahraničnej, publikačnej ako i podnikateľskej:

Maj v úcte starších kolegov, daj šancu mladým“,

„Najdôležitejší človek je ten, s ktorým práve si“,

„Neodmeňuj pracovníkov podľa titulov a veku, ale podľa výsledkov, ktoré na danej funkcii dosiahol.“

 

 

Po slávnostnom zhromaždení bola otvorená medzinárodná vedecká konferencia v anglickom jazyku – „Construction Technology and Management-CTM 2014“, na ktorej sa v dňoch 9.-11.9.2014 zúčastnilo publikačne a osobne viac ako 100 účastníkov z 9 krajín sveta (Austrália, India, V. Británia, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Rusko, Česko a Slovensko). Na úvod každého dňa boli prednesené kľúčové prednášky svetových expertov v oblasti stavebníctva (T.Bock-Nemecko, A.Carbonari-Taliansko, G.Maas , F. van Gassel-Holandsko a J. Teizer-Nemecko), ktoré ukázali najmä mladým ľuďom, ktorým smerom sa bude uberať veda a prax v odbore stavebníctvo.

 

 

História katedry TES ukázala, že v každom období mala katedra členov, ktorí dokázali udržať jej kredit a vychovať absolventov schopných presadiť sa v praxi. Personálna politika katedry, ktorá každoročne dáva príležitosť talentovaným absolventom pôsobiť najprv v rámci doktorandského štúdia, neskôr vo funkcii pedagóga, resp. výskumného pracovníka na katedre, dáva záruku kontinuálnemu napredovaniu katedry čím garantuje významné postavenie Katedry TES v rámci Stavebnej fakulty STU.

Základným cieľom a poslaním katedry je kvalitou vzdelávania uspokojovať našich študentov, odovzdávať im najnovšie svetové poznatky a tým ich pripraviť pre plnenie úloh v praxi. Prajeme si, aby členovia katedry a študenti predstavovali jednu veľkú rodinu technológov a manažérov stavieb, ktorí sa aj po rokoch radi stretnú a v priateľskom duchu pozhovárajú.