Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny

Slovenská komora stavebných inžinierov

a zriaďovatelia

Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska,
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

vyhlasujú

7. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY

za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017

Predmetom Inžinierskej ceny (v texte ďalej „Cena“) je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.
Organizátorom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „organizátor“) v súčinnosti s SKSI.
Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominujú zriaďovatelia. Práce do súťaže nominujú dotknuté fakulty na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách. Súťaže sa svojimi prácami môžu zúčastniť absolventi inžinierskeho štúdia technických univerzít, menovite ich fakúlt:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
- Stavebná fakulta,
- Strojnícka fakulta,
- Fakulta elektrotechniky a informatiky,
- Materiálovotechnologická fakulta,

Žilinská univerzita v Žiline
- Stavebná fakulta,
- Strojnícka fakulta,
- Elektrotechnická fakulta,

Technická univerzita v Košiciach
- Stavebná fakulta,
- Strojnícka fakulta,
- Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Kritériá hodnotenia prác odbornou porotou:
1. Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
2. Tvorivý prístup k riešenému problému.
3. Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia dotknutých fakúlt nominujú najlepšie práce do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na základe nominácií vyberie práce do celoštátneho štátneho kola Ceny v počte:
- 3 diplomové práce v oblasti Pozemné stavby – budovy,
- 3 diplomové práce v oblasti Inžinierske stavby.

Diplomové práce nominované do celoštátneho kola súťaže zašlú fakulty organizátorovi Ceny. Súčasťou kompletnej dokumentácie zasielanej diplomovej práce, odovzdanej organizátorovi, je: vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná prihláška (súbor typu doc, docx, pdf), zdôvodnenie prihlásenia do Ceny vypracované nezávislou fakultnou komisiou, anotácia práce, vizualizácie, príp. fotografie fyzických modelov, úplné znenie diplomovej práce s prílohami na USB, 1 výtlačok postera s rozmermi 700 x 1000 mm (na výšku), slúžiaci k prezentácii jej autora pred porotou i na výstave všetkých diplomových prác. Poster sa doručí organizátorovi Ceny v tube. Ak je súčasťou, prílohou diplomovej práce výkresová dokumentácia v analógovej podobe (vytlačená) prikladá sa zložená do formátu A4.

O c e n e n i a

Odborná porota vyberie z diplomových prác nominovaných fakultami do celoštátneho kola jednu diplomovú prácu, ktorá podľa jej posúdenia najlepšie spĺňa kritériá hodnotenia a ktorá zároveň získa Inžiniersku cenu 2017. Autor víťaznej práce sa zároveň stáva laureátom Inžinierskej ceny 2017.
Porota súbežne vyberie ďalšie 3 diplomové práce (bez udania poradia), ktoré získajú Čestné uznanie.
Slávnostné oficiálne vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie ocenení s vernisážou výstavy všetkých diplomových prác za účasti ich autorov, vedúcich diplomových prác, známych osobností a ďalších hostí sa uskutoční do 28. februára 2018.
Súčasťou všetkých ocenení sú diplomy a finančné odmeny vo výške:

- Inžinierska cena 2017 - 800 Eur,

- Čestné uznania – každá práca 400 Eur.

Dôležité termíny:

- zaslanie prihlášok do 31. augusta 2017,
- odovzdanie diplomových prác a úplnej dokumentácie (vrátane posterov) do 30. septembra 2017.

vyhlásenie inzinierska cena v stavebnictve 2017;  prihláškainzinierska cena v stavebnictve 2017vzor posteru inzinierska cena v stavebnictve 2017

I n f o r m á c i e:

Ing. Ľubica Erdélyiová

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Tel.: 0917 490 401, e-mail: abf@abfslovakia.sk