Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia  vyhlasuje 4. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2009 (v texte ďalej Cena").   

Cieľom a zmyslom udeľovania Ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní  komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Zriaďovateľ Ceny:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia

Spoluzriaďovatelia Ceny:

 • Spolok architektov Slovenska,
 • Slovenská komora stavebných inžinierov,
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov,
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
 • Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. - súčasne aj hlavný sponzor ceny.

Súťaž sa organizuje v štyroch sekciách:

 • I. sekcia - Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba,
 • II. sekcia - Pozemné stavby.
 • III. sekcia - Inžinierske konštrukcie adopravné stavby,
 • IV. sekcia - Vodné stavby avodné hospodárstvo.

 Kritériá hodnotenia prác:

 • Tvorivý prístup kriešenému problému.
 • Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
 • Originálnosť, jedinečnosť aprogresívnosť riešenia.

 Organizátor 4. ročníka Ceny je STU v Bratislave, Stavebná fakulta. 

Prihlásené fakulty do súťaže:

 1. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
 2. Fakulta architektúry STU Bratislave,
 3. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
 4. Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry,
 5. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.
 6. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra architektonickej tvorby.

Každá z týchto vysokých škôl vyberie vo fakultnom kole do súťaže najviac  päť  najlepších  záverečných bakalárskych prác v každej sekcii (len akreditované študijné programy vrátane medziodborových príslušnej vysokej školy).

Podanie:

 • prihlášky do súťaže jej vyhlasovateľovi Združeniu ABF Slovakia do 15. júna 2009.

Odovzdanie:

 • vybraných záverečných bakalárskych prác vyhlasovateľovi súťaže Združeniu ABF Slovakia do 31. augusta 2009.

Vyhodnotenie

 • súťažných prác porotou: do 15. septembra 2009.

Odmeny za ocenené práce

Prvé miesto  pre  sekciu  I až  IV                   á  500 EUR
Druhé miesto pre sekciu  I až  IV                  á  250 EUR
Tretie miesto pre sekciu   I až IV                   á  150 EUR

Súčasťou odmien sú aj diplomy, ktoré svojou pečiatkou a podpisom potvrdzujú: Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Združenie ABF Slovakia, ako aj vecne dary zriaďovateľov Ceny.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční do 30. septembra 2009 v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia  a príslušnej vysokej školy na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých  ďalších významných odborných periodikách a na portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.