Prejsť na obsah
Dianie na SvF

„Profesia facility manažér je v dospelom veku. V praxi vyžaduje kvalifikáciu a odbornosti v oblasti facility managmentu.“

www.bifm.org.uk

 

Jednou z možností získania vedomostí a informácií z oblasti facility managementu je akreditované štúdium Správa a údržba budov -  Facility management. Organizuje ho Stavebná fakulta STU Bratislava v zimnom a v letnom semestri, Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1. Lektormi sú vysokoškolskí profesori a docenti, ako i vysokokvalifikovaní odborníci z praxe.

Štúdium je určené pre  pracovníkov vo funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie), atď. ako i pre študentov.

Štúdium pozostáva z odborných sekcií:

Facility management (doc.Ing.V. Somorová PhD.),
Energetický manažment (prof.Ing.D. Petráš PhD.),
Údržba budov (Ing. Maczko),
Systém manažérstva kvality (prof.Ing.Jozef Gašparík, PhD.),
IT vo facility managemente
(ALTSTANET – Ing. A.Choutka),
Manažment ľudských zdrojov (Ing.G.Kalinová PhD.),
BIM a FM (Ing.P.Balco, PhD.),
Architektúra a facility management (doc.Ing.B. Somora, PhD.),
Facility managementu v praxi - Workshop  (Ing.A.Čarabová)

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management  ako i Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality.

Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
viera.somorova@stuba.sk, 0904 639 121

Termín štúdia: október 2017 – november 2017