Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po piatich úspešných rokoch Slovenská technická univerzita - Stavebná fakulta STU opäť ponúka v akademickom roku 2014/2015 v letnom semestri akreditované akreditované štúdium Správa a údržba budov -  Facility management. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1. Lektormi sú vysokoškolskí profesori a docenti, ako i vysokokvalifikovaní odborníci z praxe.

Štúdium je určené pre študentov a absolventov Stavebnej fakulty, ďalej pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie), atď.

Štúdium pozostáva z odborných sekcií :

  1. Facility management (doc.Ing.V.Somorová, PhD.)
  2. Energetický manažment (prof.Ing.D.Petráš, PhD.), Údržba budov (Ing.E.Maczko)
  3. Systém manažérstva kvality (prof.Ing.J.Gašparík), BOZP (doc.Ing. Z.Hulínová, PhD.)
  4. IT vo facility managemente (fy ALTSTANET), BIM a Facility management (Ing. P.Balco)
  5. Manažment ľudských zdrojov (Ing.G.Kalinová, PhD.)
  6. Architektúra a facility management (doc.Ing.arch.B.Somora, PhD.)
  7. Facility management v praxi (Ing.arch.K.Hederling)

V úvodnej sekcii  Facility management sa účastníci zoznámia s históriou facility managementu, s formami jeho aplikácie (insourcing, outsourcing) ako i s európskou normou Facility management. Sekcia Energetický manažment je venovaná energetickému auditu, certifikácii a monitoringu budov. Dôležitou súčasťou kvalitnej práce facility manažérov je kvalita vykonávanej práce, ktorá je nosnou témou sekcie Systém manažérstva kvality. Dôležitosť BOZP pri vykonávaní služieb FM je daná Programom manažmentu BOZP.Technickej správe je venovaná sekcia Údržba budov. Dôležitým momentom výkonu práce facility manažéra je komunikácia, riadenie situácií, jeho spôsobilosti. S problematikou osobnostného manažmentu sú účastníci oboznámení v sekcii Manažment ľudských zdrojov. Uplatnenie informačných technológií je predmetom sekcie IT vo facility managemente, ďalej sa poslucháči zoznámia s výhodami, spojenými s možnosťou využívania BIM vo facility managemente. Vplyv aplikácie facility managementu v prípravnej, projektovej a realizačnej fáze na budúcu prevádzku približuje sekcia Architektúra a facility management. Poslucháči získajú prehľad o fungovaní facility managementu v praxi vo workshope, venovanom problémom ako poskytovateľa tak klienta pri outsourcingu.

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management  ako i Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality.

 

Predbežný termín: január 2015 – február 2015 Termín prihlásenia: do 5.02.2015

Odborný garant: doc.Ing.Viera Somorová,  PhD.

Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Informácie: viera.somorova@stuba.sk, 0904 639 121