Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v zimnom semestri akademického roka 2019/2020 akreditované  ďalšie vzdelávanie

SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU – 11. kurz.

Akreditácia bola udelená MŠVVaŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Štúdium je určené pre správcov bytových domov. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné na odborný výkon správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.).

Osvojí si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Akreditované štúdium je v nadväznosti na  zákon NR SR č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov členené do nasledovných sekcií:

  1. Právo a legislatíva,
  2. Administratívne zabezpečenie správy,
  3. Odborné a technické zabezpečenie správy,
  4. Finančný manažment a hospodárenie,
  5. Facility management,
  6. Energetické aspekty správy budov,
  7. Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov,
  8. Stavebné úpravy.

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU,  ktoré je potrebné na získanie odbornej spôsobilosti pre zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

 

Termín:  Predpokladaný začiatok - OKTÓBER 2019

Odborný garant:      doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Miesto konania:       Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava

Informácie:  viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121