Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v letnom semestri akademického roku 2017/2018 - akreditované  ďalšie vzdelávanie SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU– 7. kurz.
Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Štúdium je určené pre správcov bytových domov. Absolvent  vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.).

Osvojí si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Akreditované štúdium je v nadväznosti na  Vyhl. č.246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov členené do nasledovných sekcií:

  1. Právo a legislatíva
  2. Administratívne zabezpečenie správy
  3. Odborné a technické zabezpečenie správy
  4. Finančný manažment a hospodárenie
  5. Facility management
  6. Energetické aspekty správy budov
  7. Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov
  8. Stavebné úpravy

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU, ktoré je potrebné k získaniu odbornej spôsobilosti pre zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

 

Termín: február, marec

Odborný garant:  doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava

Informácie:  viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121