Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ústav súdneho znalectva SvF STU v Bratislave plánuje v krátkom čase (marec/apríl 2016) otvoriť nový, v poradí už 12. kurz špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo. Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod č. 0473/2014/84/1. Štúdium je určené pre absolventov Stavebnej fakulty resp. Fakulty architektúry s minimálne 5 – ročnou praxou v odbore stavebníctvo.

Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získa Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou, ktoré je jednou z povinných príloh k žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

V priebehu štúdia si študent sám zvolí, v ktorom znaleckom odvetví (odvetviach) sa chce stať súdnym znalcom. V súčasnosti je znalecký odbor 37 00 00 Stavebníctvo členený v zmysle Prílohy č. 3 k Inštrukcii MSSR č. 7/2009 na 13 znaleckých odvetví:

pozemné stavby,
dopravné stavby,
vodohospodárske stavby,
banské stavby,
líniové vedenia a rozvody,
stavebná fyzika,
statika stavieb,
projektovanie v stavebníctve,
odhad hodnoty nehnuteľností,
odhad hodnoty stavebných prác,
stavebný materiál,
stavebné konštrukcie,
poruchy stavieb.

V prípade záujmu o štúdium je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku na štúdium spolu s povinnými prílohami a následne uhradiť poplatok za vzdelávanie. Formulár prihlášky si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.usz.sk.

Miesto konania:  Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Gregušová, PhD., tel.: 02/592 74 712, e-mail: silvia.gregusova@stuba.sk

Zľava pre členov Slovenskej komory stavebných inžinierov vo výške 15% z poplatku za vzdelávanie.