Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ústav súdneho znalectva SvF STU v Bratislave zápisom dňa 18. 4. 2016 otvoril nový, v poradí už 12. kurz špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo.

1. sústredenie kurzu sa uskutoční v dňoch 14. – 17. 6. 2016. Nakoľko v kurze je ešte zopár voľných miest, v prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku

najneskôr do 10. 6. 2016.

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod č. 0473/2014/84/1. Štúdium je určené pre absolventov Stavebnej fakulty resp. Fakulty architektúry s minimálne 5 – ročnou praxou v odbore stavebníctvo.

Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získa Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou, ktoré je jednou z povinných príloh k žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

 

V priebehu štúdia si študent sám zvolí, v ktorom znaleckom odvetví (odvetviach) sa chce stať súdnym znalcom. V súčasnosti je znalecký odbor 37 00 00 Stavebníctvo členený v zmysle Prílohy č. 3 k Inštrukcii MSSR č. 7/2009 na 13 znaleckých odvetví:

 • Pozemné stavby,

 • Dopravné stavby,

 • Vodohospodárske stavby,

 • Banské stavby,

 • Líniové vedenia a rozvody,

 • Stavebná fyzika,

 • Statika stavieb,

 • Projektovanie v stavebníctve,

 • Odhad hodnoty nehnuteľností,

 • Odhad hodnoty stavebných prác,

 • Stavebný materiál,

 • Stavebné konštrukcie a 

 • Poruchy stavieb.

Formulár prihlášky si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.usz.sk v časti „tlačivá“.
Miesto konania:  Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Gregušová, PhD., tel.: 02/592 74 712, e-mail: silvia.gregusova@stuba.sk.

Cena kurzu: 2 425,- € (za celé 4-semestrálne štúdium)

Zľavy: 
pre členov Slovenskej komory stavebných inžinierov
vo výške 15% z poplatku za vzdelávanie