Prejsť na obsah
Dianie na SvF

ARCHITECTURE AND WINE

20. - 24. 3. 2017
Výstavný priestor SvF
24.3. 2017 o 8:00 hod - B101
prednáška Architekúra a víno: Ing. Zuzana Dohňanská

pdf

Výstava Architektúra a víno prezentuje v súčasnosti veľmi aktuálny trend
zážitkovej architektúry, ktorá sa dnes stáva dôležitým nástrojom na prezentáciu
tradícií, regionálnych špecifík prípadne inovácií, čo dopomáha rozvoju daných
lokalít. Slovensko, patrí k tradičným vinárskym oblastiam stredoeurópskeho
regiónu, a téma modernej vinárskej architektúry sa aj pre nás stáva výzvou, ako
podnietiť rozvoj turizmu a dopomôcť k ekonomickej stabilite našich regiónov.
Postaviť atraktívne vinárstvo patrí v súčasnosti k prestížnym zákazkám svetových
architektov. Norman Foster, Zaha Hadid ,Hercog & de Meuron a iní preto tiež v
posledných rokoch vyrazili navrhovať do vinohradov, čím pomoholi nasťartovať
fenomén rozvoja súčasných vinárstiev. Architektúra vinárstva sa stáva zároveň
aj významným prvkom corporate identity celej vinárskej fi rmy inšpirovanou
predovšetkým lokálnymi prednosťami. Podstatou je väzba architektúry na krajinu,
zem, terroir, ktorý umožňuje pestovanie vínnej révy. Spomínané regionálne prvky
robia architektonické diela jedinečnými, a ťažiskom je nájsť symbiózu modernej
architektúry a miestnej tradície. Tento druh architektúry môže experimentovať s
tvarom, materiálmi, farbami, detailom až do takej miery, že sa architektonickou kvalitou
pripodobňuje kultúrnym stavbám. Zaujímavé vrstvenie špecifi ckej a sofi stikovanej
industriálnej a kultúrno-gastronomickej funkcie generuje nevšedné objekty.
Publikácia Architektúr vo viniciach ponúka krátky prehľad históriou vinárskych
stavieb v našom regióne. Poskytuje budúcim autorom a projektantom
základné typologické zásady pri návrhu takéhoto typu budov a vo vzťahu k
súčasnej architektúre priblíži najzaujímavejšie návrhy vinárstiev, ktoré spĺňajú
kritériá nevšednej a inšpiratívnej architektúry podľa súčasných trendov.

The exhibition Architecture and wine presents very current trend of experiential
architecture that is now becoming an important tool for the presentation of traditions,
regional specifi cs or innovation. It helps to the development of the locations.
Slovakia, which is one of the traditional wine-growing region of Central Europe and
the topic of modern wine architecture also become a challenge for us to stimulate
the development of tourism, and help to the economic stability of our regions.
Build an attractive winery is currently one of the world’s prestigious commission
of world’s architects. Norman Foster, Zaha Hadid, Hercog & de Meuron and
the others also started the design of vineyards in recent years, They helped to
start phenomenon of development of existing wineries. Architecture of wine
becomes also a signifi cant element of corporate identity and it is inspired
mainly by local advantages. The idea is to weave architecture in the country, a
land of terroir, which allows the cultivation of vines. Regional elements make
unique architectural works, and the focus is to fi nd a symbiosis between modern
architecture and local traditions. This type of architecture can experiment
with shapes, materials, colors, details, to the extent that architectural quality
assimilate cultural constructions. Interesting layering specifi c and sophisticated
industrial and cultural-gastronomic feature generates unusual objects.
The publication Architecture in the vineyards offers a short overview of the history of
wine-making structures in our region. It provides to prospective authors and designers
basic typological principles in designing this type of buildings and in relation to the
current architecture approaches the most interesting proposals wineries that meet
the criteria remarkable and inspiring architecture in accordance with current trends.
kurátorka výstavy:

kurátorka výstavy: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.